Analitzem les claus de la llei que prepara la Generalitat per a regular els lobbies

Analitzem les claus de la llei que prepara la Generalitat per a regular els lobbies

Durant els últims anys, s’han produït canvis en la gestió pública que, en el marc d’una forma de governar més cooperativa, han generat espais per al contacte entre els poders públics i les persones del sector privat. Així, actors de fora de l’esfera administrativa s’involucren cada vegada més en la formulació de polítiques públiques i contribueixen a millorar la qualitat de l’actuació de les institucions. Tot això fa més transparents els processos d’elaboració dels plans i programes que es duran a terme.

En el marc d’esta participació, s’ha intensificat l’activitat dels anomenats lobbies, col·lectius amb interessos comuns que realitzen accions dirigides a influir davant l’Administració Pública per a promoure decisions favorables als interessos d’un sector concret de la societat.

L’actuació de grups d’interés davant els poders públics és legítima i fins i tot desitjable, sempre dins d’un marc que garantisca la correcta informació de les seues pràctiques a la ciutadania. La interacció lobbies-governs permet aportar una millor comprensió de la problemàtica sobre la qual es vol incidir i dels aspectes que han de ser tinguts en compte a l’hora d’actuar en un àmbit determinat.

No obstant això, tant l’OCDE com el propi Consell d’Europa han posat l’accent en la necessitat de regular l’activitat dels lobbies per a garantir la transparència de la seua activitat.

En este sentit, la Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana ha desenvolupat un projecte de llei amb els següents objectius:

  • Definir què s’entén per lobby o activitat de lobby, i a les persones o organitzacions que entren dins d’esta categoria.
  • Crear el Registre de Lobbies, en el qual hauran d’inscriure’s de forma obligatòria estos ens.
  • Regular els procediments de negociació per als casos en què el Consell considere pertinent la participació d’estos col·lectius en la creació d’una llei o projecte.
  • Generar l’obligació de publicitar els informes on consten les reunions i debats esdevinguts entre lobbies i càrrecs públics, que seran inserits en el Portal de Transparència de la Generalitat.
  • Crear un Codi de Conducta per als lobbies i les persones que actuen en el seu nom, així com un règim sancionador específic en la matèria, que tipifique els fets que s’hagen de considerar infracció, així com les sancions que poden comportar.

 

Este projecte, va ser aprovat pel Consell al febrer de 2018 i actualment està en fase de tramitació davant Les Corts, en espera de ser sotmés a votació.

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.