1.2. Infidelitat custòdia de documents i violació de secrets

Supòsit A

Autoritat o funcionari públic que intencionadament roba, destrueix o oculta documents la custòdia dels quals li estiga encomanada per raó del seu càrrec (art. 413 CP).

 

Pena: presó d’1 a 4 anys + multa de 7 a 24 mesos + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic de 3 a 6 anys.

 

Exemple: a l’ajuntament on treballa C. se segueix un procediment sancionador contra el seu amic I., per incomplir la normativa d’abocament de residus. C., encarregat del procediment, aprofitant que els seus companys no estan en l’oficina, obri l’expedient i destrueix les fotografies que va fer la policia dels abocaments tòxics, destruint d’aquesta forma l’única prova que pot incriminar al seu amic.

 

 

Supòsit B.1

Autoritat o funcionari públic que pel seu càrrec té encomanada la custòdia de documents d’accés restringit, i intencionadament inutilitza els mitjans posats per a impedir aqueix accés, o consent la seua destrucció o inutilització (art. 414.1 CP).

 

Pena: presó de 6 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos, + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic d’1 a 3 anys.

 

Exemple: L., funcionari d’un jutjat d’instrucció, està a càrrec d’un procediment penal dirigit contra el seu cosí C., encarregat de manteniment d’aqueix mateix jutjat. L. vol ajudar-li, així que orquestren un pla: en acabar la seua jornada de treball, L. s’oblidarà de tancar amb clau l’arxiu on estan les actuacions del procediment perquè C. els puga destruir.

 

Supòsit B.2

Quan els fets descrits en el supòsit anterior són realitzats per un particular i no per un funcionari (art. 414.2 CP).

 

Pena: multa de 6 a 18 mesos.

 

Exemple: P., que s’encarrega del manteniment de portes i panys en un jutjat, deixa obert l’arxiu on es guarden sota clau els assumptes en tràmit, a fi que el seu company L. puga robar les actuacions del procediment que es dirigeix contra ell.

 

Supòsit C

Autoritat o funcionari que accedisca o permeta accedir a un tercer a documents secrets la custòdia dels quals li està encomanada pel seu càrrec (art. 415 CP).

 

Pena: multa de 6 a 12 mesos + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic d’1 a 3 anys.

 

Exemple: a L. li encarreguen traslladar a un altre jutjat les actuacions d’un procediment en el qual s’ha decretat el secret de les actuacions. De camí al Tribunal, a L. li pot la curiositat i obri l’expedient per a veure de què va el tema.

 

Supòsit D

Particulars encarregats del despatx o custòdia de documents, per ordre d’autoritats o funcionaris als qui s’hagen confiat aqueixos documents per raó del seu càrrec, que cometen els delictes assenyalats en els 3 supòsits anteriors (art. 416 CP).

 

Pena: presó o multa immediatament inferior a l’assenyalada en els supòsits anteriors.

 

Exemple: S., funcionària de jutjat, lliurament a M., treballador d’una empresa de missatgeria, les actuacions que ha estat tramitant per a traslladar-los a l’audiència provincial. Durant el transport, M.:

Supòsit 1.- Obri l’expedient, i en veure que és el procediment penal que es dirigeix contra el seu germà, destrueix part de la documentació.
Supòsit 2.- Trobant-se els documents a l’interior d’un arxivador tancat amb clau, inutilitza el pany amb un espanyaportes per a veure’ls.
Supòsit 3.- Com en el jutjat ha sentit que “han decretat el secret del sumari”, li crea curiositat i decideix donar-li una ullada de camí a la destinació.

 

 

Supòsit E.1

Autoritat o funcionari públic que revele secrets o informacions que conega per raó del seu ofici o càrrec i que no hagen de ser divulgats (art. 417.1 CP).

 

Pena: multa de 12 a 18 mesos + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic d’1 a 3 anys.

Si a conseqüència de la revelació es produeix un greu mal per a la causa o per a un tercer, la pena serà de presó d’1 a 3 anys + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic de 3 a 5 anys.

 

Exemple: en el jutjat on treballa L. se segueix un procediment penal contra un conegut polític en el qual s’ha acordat el secret de les actuacions per haver-se intervingut el seu telèfon. Aqueixa mateixa tarde L., comenta alegrement i a viva veu en un bar amb els seus amics tot el que s’ha anat esbrinant; sent escoltat pels seus amics i per totes les persones que es troben en el bar.

 

Supòsit E.2

Quan es tracte de la revelació dels secrets d’un particular (art. 417.2 CP).

 

Pena: presó de 2 a 4 anys + multa de 12 a 18 mesos + suspensió d’ocupació o càrrec públic d’1 a 3 anys.

 

Exemple: en el curs d’un procediment judicial del qual s’encarrega L., té coneixement que cert personatge conegut de la seua localitat ha contret una estranya malaltia tropical durant un viatge i decideix comptar aquest fet a totes les seues conegudes.

 

Supòsit F

Particular que aprofita per a si o per a un tercer el secret o la informació privilegiada que ha obtingut d’un funcionari públic o autoritat (art. 418 CP).

 

Penes: multa del punt al triple del benefici obtingut + pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions, beneficis fiscals o de la Seguretat Social d’1 a 3 anys.

Si de la conducta resulta greu mal per a la causa o per a un tercer, la pena serà de presó d’1 a 6 anys + pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions públiques, beneficis fiscals o de la Seguretat Social de 6 a 10 anys.

 

Exemple: T., gràcies a la seua amistat amb C., funcionari, s’assabenta que la Regidoria d’Urbanisme té previst declarar certs terrenys agrícoles de la localitat com a sòl urbanitzable. Vist el negoci, T. parla amb els propietaris d’aqueixos terrenys per a comprar-los, suposadament per a plantar tarongers. A causa del seu escàs valor, i com la majoria es troben abandonats, adquireix la majoria dels terrenys sense problemes. Un any després, l’ajuntament declara el sòl urbanitzable, multiplicant-se per 100 el valor dels terrenys.