1.5. Malversació

Supòsit A

Autoritat o funcionari que, tenint facultats per a administrar el patrimoni públic (accés a fons públics), les infringisca excedint-se en l’exercici de les mateixes i, d’aqueixa manera, es cause un perjudici al patrimoni administrat (Art. 432.1 CP).

 

Exemple: C. s’encarrega de tramitar el programa «el *Ayunta et beca», d’ajudes de la diputació perquè els estudiants puguen fer pràctiques durant l’estiu en el consistori. Sent ell l’únic encarregat, se li ocorre una idea: en publicitar aquestes ajudes, posa com a total de diners destinats a les beques una suma lleugerament inferior a la que realment els ha traspassat la diputació; d’aquesta forma, una vegada atorgades totes les beques, podrà apropiar-se de la suma restant sense que ningú s’adone.

 

 

Supòsit B

Autoritat o funcionari que, en perjudici del patrimoni públic, s’apropie de diners o qualsevol altra cosa que haja rebut en depòsit o custòdia amb obligació de retornar-ho, o negue haver-ho rebut (Art. 432.2 CP).

 

Exemple: C., tresorer de l’ajuntament, rep en una dels comptes que administra una provisió de fons per a pagar unes reparacions que es realitzaran en un futur en el consistori. C. pensa que les obres tardaran a començar i s’allargaran mesos, i que a l’hora de pagar ja ningú s’acordarà que s’havia fet una provisió, per la qual cosa decideix transferir els diners a un altre compte i ocultar-lo, per a quedar-li’l quan s’obliden del tema. L’endemà comencen les obres, que acaben en una setmana. Quan donen ordre de pagament des del compte provisional, C. etziba: «Diners? Quins diners? Ací no s’ha rebut gens de diners…».

 

Penes: presó de 2 a 6 anys + inhabilitació per a càrrec o ocupació pública i per al dret de sufragi passiu de 6 a 10 anys.

 

Supòsit agreujat: si s’ha causat greu mal o entorpiment al servei públic, o si el valor del perjudici excedeix de 50.000 €, les penes augmenten fins a les de presó de 4 a 8 anys i inhabilitació absoluta de 10 a 20 anys.
Supòsit atenuat: si el perjudici causat o el valor dels béns no arriba a 4.000 €, pena de presó d’1 a 2 anys + multa de 3 a 12 mesos + inhabilitació per a càrrec o ocupació pública i dret de sufragi passiu d’1 a 5 anys.

 

 

Supòsit C.1

Autoritat o funcionari públic que, sense arribar a falsejar documents públics, oficials o mercantils, falsifica la comptabilitat o els documents que reflecteixen la situació econòmica de l’entitat pública de la qual depén, podent causar un perjudici econòmic a aquesta entitat (art. 433 bis apt. 1 CP).

 

Exemple: C. s’encarrega de portar els comptes de l’entitat pública per a la qual treballa. Hui es queda a l’hora de menjar en el seu despatx per a acabar de revisar les justificacions de despeses de l’entitat. Com durant l’exercici econòmic les coses no s’han fet tan bé com caldria esperar, i existeixen partides de despeses que no hi ha manera de justificar, decideix improvisar i llevar una mica d’ací i un altre d’allà perquè tot quadre. Sap que si realitzen una auditoria i s’assabenten la seua entitat s’exposarà a sancions, però com a ella li queden pocs mesos per a jubilar-se, ja es preocuparà qui ocupe el seu lloc.

 

Supòsit C.2

Autoritat o funcionari que facilite a tercers informació falsa relativa a la situació econòmica de l’entitat pública a la qual pertany, generant d’aquesta forma un un risc de causar-li un perjudici econòmic (art. 433 bis apt. 2 CP).

 

Exemple: per ordre de la Diputació, es realitzen una sèrie d’auditories en diverses entitats públiques a fi de comprovar el correcte funcionament d’aquestes. Entre aqueixes entitats es troba la de C. Ella, plenament conscient que la comptabilitat no és real, decideix remetre-li-la als Auditors quan li la sol·liciten.

 

Penes: inhabilitació per a ocupació o càrrec públic d’1 a 10 anys + multa de 12 a 24 mesos.

Si s’arriba a causar el perjudici econòmic, s’imposaran penes de presó d’1 a 4 anys + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic de 3 a 10 anys + multa de 12 a 24 mesos.

 

Atenuant: si el culpable de qualsevol dels supòsits anteriors haguera reparat íntegrament el perjudici causat al patrimoni públic, o haguera col·laborat amb les autoritats per a obtindre proves decisives per a la identificació o captura d’altres responsables o per a l’esclariment dels fets, es reduiran les penes previstes en 1 o 2 graus (art. 434 CP).