1.6. Fraus i exaccions legals

Supòsit A

Autoritat o funcionari que, intervenint per raó del seu càrrec en qualsevol acte de contractació pública o liquidació de béns públics, arribe a un acord amb els interessats o use qualsevol ardit per a defraudar a un ens públic. El particular que pacte amb l’autoritat o funcionari incorrerà en el mateix delicte (art. 436 CP).

 

Penes: presó de 2 a 6 anys + inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per a dret de sufragi passiu de 6 a 10 anys.

Per al particular, idèntica pena de presó + inhabilitació per a obtindre subvencions i ajudes públiques, contractar amb ens públics i per a gaudir de beneficis o incentius fiscals i de la Seguretat Social de 2 a 7 anys.

 

Exemple: S., funcionari, es troba organitzant una subhasta silenciosa en la qual vendran un immoble embargat per l’Administració. Abans de la subhasta parla amb P., el seu cunyat, perquè participe en la venda amb un sobre buit. Acabada la subhasta, i quan veja quin ha sigut la licitació mes alta, S. simplement posarà una papereta en el sobre del seu cunyat en la qual superarà la xifra guanyadora en 1 € perquè adquirisca el local.

 

Supòsit B

Autoritat o funcionari públic que exigisca directa o indirectament drets, tarifes o minutes indegudes o en quantia superior a l’estipulada (art. 437 CP).

 

Penes: a més de reintegrar la quantia irregularment obtinguda, multa de 6 a 24 mesos + suspensió d’ocupació o càrrec públic de 6 mesos a 4 anys.

 

Exemple: F. ha sigut traslladat al departament de liquidació tributària del seu ajuntament. Aprofitant que té accés a una base de dades sobre lloguers vacacionals en la localitat, i a la plataforma informàtica per a crear models tributaris, crearà un document en el qual s’exigisca el pagament del «impost local per gaudi del sol, quiosquets de platja i balconing», indicant el seu compte bancari perquè puguen efectuar el pagament del tribut. Aquest document ho remetrà als domicilis on es tinga constància que existeixen turistes, i només quedarà esperar que comence a arribar els diners.

 

 

Supòsit C

Autoritat o funcionari que, abusant del seu càrrec, falsege o tergiverse dades o oculte informació rellevant a l’efecte d’obtindre, per a si o per a un altre, el gaudi de prestacions del Sistema de la Seguretat Social o la prolongació indeguda d’aquest, causant d’aquesta manera un perjudici a l’Administració (art. 438 CP).

 

Penes: van des de multes econòmiques fins a 6 anys de presó, en funció del delicte comés o de la gravetat de les seues conseqüències, a més de pèrdua de la possibilitat de rebre subvencions i incentius fiscals, i inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i per al dret de sufragi passiu de 3 a 9 anys, llevat que els fets estiguen castigats amb una pena més greu.

 

Exercici: L., funcionària del *SEPE, atén en l’oficina a la seua amiga E., que ha acudit perquè se li acaba la prestació per desocupació. Per a ajudar-la, L. entra en el sistema informàtic i modifica el nombre de dies cotitzats de E. Ja té dret a 6 mesos més de prestació per desocupació.