1. Què és la corrupció?

Segons la RAE, la corrupció és la “utilització de les funcions i mitjans de les institucions públiques en profit, econòmic o d’una altra índole, dels seus gestors”; podem definir-la, per tant, com la utilització dels recursos de l’Estat en profit propi.

 

Ara bé, quines són aqueixes pràctiques que podem entendre com a “corruptes”?

 

A continuació veurem una relació de delictes contemplats en el nostre Codi Penal que es podrien categoritzar com a “delictes de corrupció”.

 

Nota prèvia

 

La informació, i especialment, els exemples pràctics que s’exposaran a continuació tenen un caràcter exclusivament pedagògic, per la qual cosa manquen de qualsevol validesa o rigor jurídic, i no reflecteixen de manera precisa el procediment administratiu. De la mateixa forma, aquests exemples es basen en situacions hipotètiques i completament inventades, per la qual cosa no guarden cap relació amb fets reals. El seu únic objectiu és oferir exemples quotidians i senzills de delictes relacionats amb la corrupció.

 

Tota referència al “CP” es refereix a la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

Tipus de penes

  • Presó: pena privativa de llibertat consistent en l’ingrés en un centre penitenciari.
  • Multa: pena de tipus econòmic. 2 Tipus:
    • Sistema de dies/multa: dues variables que es multipliquen entre si, núm. de dies x quantitat diària en €.
    • Multa proporcional: la seua quantia es determina multiplicant la variable determinada en la condemna (doble, triple) pel benefici obtingut amb el delicte.
  • Inhabilitacions: prohibició de l’exercici d’una professió, ofici, funcions o càrrec, així com el de determinats drets.
  • Per a ocupació o càrrec públic: privació de l’ocupació o càrrec públic i dels honors que li siguen annexos, i impossibilitat d’accedir de nou a ells.
  • Dret de sufragi passiu: impossibilitat de ser elegit per a càrrecs públics.
  • Dret de sufragi actiu: privació del dret a vot en les eleccions.

 

 

Tipus de delictes

  Prevaricació de funcionaris públics
  Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets
  Suborn
  Tràfic d’influències
  Malversació
  Fraus i exaccions legals
  Negociacions i activitats prohibides als funcionaris i abusos en l’exercici de la seua funció