3.8. Agència de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de la Comunitat Valenciana

L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana es va crear mitjançant la Llei 11/2016, de 20 de novembre, de la Generalitat Valenciana, modificada per la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat Valenciana.

La Generalitat Valenciana va crear esta institució a l’empara de l’article 49.1.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que atorga competència exclusiva a la Generalitat Valenciana en l’organització de les seues institucions d’autogovern.

La Generalitat, a través d’este organisme, complix la Resolució 58/4 de l’Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d’Octubre de 2003, per la qual s’aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció. En l’article 6 d’este Resolució s’establix la necessitat de crear òrgans independents encarregats de previndre la corrupció dels Estats membres.

La finalitat de l’Agència és servir d’instrument de prevenció, investigació i combat del frau i la corrupció, i està adscrita a les Corts, actua amb plena independència de les administracions públiques en l’exercici de les seues funcions, i es relaciona amb el Consell, els governs locals i la resta d’institucions valencianes.

 

FUNCIONS DE L’AGÈNCIA

Entre les funcions de l’Agència es troben les següents:

– La prevenció i la investigació de possibles casos d’ús o destí irregular de fons públics.

– La prevenció i l’alerta en relació a conductes del personal al servici de les entitats públiques que suposen l’ús o abús en benefici privat d’informacions que obtinguen per raó de les seues funcions

– Fer estudis i anàlisis de riscos previs en activitats relacionades amb la contractació administrativa, la prestació de servicis públics, les ajudes o les subvencions públiques.

– Fer funcions d’assessorament i formular propostes i recomanacions a les Corts, al Consell de la Generalitat i a les entitats incloses en l’àmbit d’actuació en matèria d’integritat, ètica pública i prevenció i lluita contra la corrupció.

– Assistir, quan així se sol·licite, a les comissions parlamentàries d’investigació, mitjançant l’emissió de dictàmens no vinculants sobre assumptes respecte als quals hi ha indicis d’ús o destí irregulars de fons públics o d’ús il·legítim de la condició pública d’un càrrec.

– Establir relacions de col·laboració i d’elaboració de propostes d’actuació amb organismes que tinguen funcions semblants a Espanya, altres Comunitats Autònomes o a la Unió Europea

– Promoure espais de trobada i intercanvi amb la societat civil de manera periòdica, on s’arreplegaran les seues aportacions.

És molt important tindre en compte que l’Agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen als jutjats i tribunals, al Ministeri Fiscal o a la Policia Judicial, i no pot investigar els mateixos fets que han sigut objecte de les seues investigacions.

Quan l’autoritat judicial o el Ministeri Fiscal inicien un procediment per a investigar uns fets que estan sent investigats per l’Agència, esta haurà d’interrompre les seues actuacions i aportar tota la informació de la qual disposa. A partir d’este moment, l’Agència es convertix en un organisme de suport i col·laboració amb l’autoritat judicial i el Ministeri Fiscal.

És rellevant el fet que l’Agència Valenciana Antifrau presta especial atenció a la protecció de les persones denunciants. A més, ha establit procediments i canals confidencials per a poder formular denúncies i presta assessoria legal als denunciants, en relació als fets objecte de denúncia.

L’Agència vela a més perquè els denunciants no patisquen, durant la investigació ni després d’ella, cap mena d’aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals, ni un altre tipus de mesures que impliquen qualsevol forma de perjuí o discriminació.

POTESTAT SANCIONADORA DE L’AGÈNCIA

Són responsables de les infraccions, les persones físiques o jurídiques, les autoritats, directius i el personal al servici de les entitats objecte del seu àmbit d’actuació, que realitzen accions o omissions tipificades en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.

Constituïxen infraccions:

– Obstaculitzar el procediment d’investigació, ja siga negant-se injustificadament a l’enviament d’informació, retardant-se en este enviament, remetent una informació incompleta, dificultant l’accés als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació o no assistir injustificadament a la compareixença comunicada per l’Agència.

– Incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la falta de col·laboració haja causat un perjuí al denunciant o a la investigació.

– No comunicar els fets que siguen susceptibles de ser considerats constitutius de corrupció o conductes fraudulentes o il·legals contràries a l’interés general.

– Filtrar informació en el curs de la investigació i/o faltar a la diligència en la custòdia de l’expedient.

– Les denúncies manifestament falses.

Les infraccions poden ser molt greus, greus o lleus i l’Agència pot imposar sancions que van de l’amonestació a la multa entre els 200 € i els 400.000 €.