2.5. Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

Llei 1/2022, de 13 d’Abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003343/2022&l=1

Esta Llei es dividix en cinc títols, dedicats a la transparència de l’activitat pública, el Consell Valencià de Transparència, al bon govern i la integritat pública, a la planificació i avaluació i al règim sancionador.

 

OBJECTE DE LA LLEI

La norma té per objecte:

– Regular i garantir la transparència de l’activitat pública en el seu doble vessant de publicitat activa i de dret d’accés a la informació pública, promoure la reutilització de la informació i regular el Consell Valencià de Transparència.

– Establir els principis bàsics d’integritat i bon govern que han de complir les administracions públiques valencianes mitjançant l’adopció de codis ètics i de conducta i el desenvolupament de marcs d’integritat pública.

– Impulsar i garantir la rendició de comptes en l’acció de govern i l’activitat administrativa a través de la planificació i l’avaluació de la normativa i de les polítiques públiques en l’àmbit de l’administració autonòmica.

– Regular el règim de garanties i de responsabilitats per l’incompliment dels deures i obligacions que establix la norma.

ENTITATS A LES QUALS S’APLICA LA LLEI

Les disposicions de la llei s’apliquen a l’administració de la Generalitat, al seu sector públic instrumental; a les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, així com qualsevol altra entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o adscrites a estes.

També s’aplica a les entitats integrants de l’administració local de la Comunitat Valenciana, les universitats públiques valencianes i les seues entitats vinculades o dependents; les corporacions de dret públic i federacions esportives, quant a les seues activitats subjectes a dret administratiu; les associacions constituïdes per les administracions públiques, organismes i entitats esmentats, així com qualsevol altra entitat de dret públic amb personalitat jurídica vinculada a les administracions públiques o dependent d’estes.

 

OBLIGACIÓ DE TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA

Les organitzacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la llei han d’actuar amb transparència i l’han de promoure mitjançant la publicitat i la difusió de la informació sobre la seua activitat pública, especialment a través d’internet. Este principi de transparència ha d’aplicar-se de manera preferent.

En este àmbit, la norma es referix de manera específica a la gestió documental i dels arxius públics que formen part del Sistema Arxivístic Valencià i a la Protecció de dades personals en l’elaboració i publicitat de la informació pública.

 

EXIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ ACTIVA

El text exigix la publicació de manera proactiva pels subjectes inclosos en el seu àmbit d’aplicació de les dades i informació que siga rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat, amb la finalitat de permetre a la ciutadania la participació i el control dels assumptes públics.

De manera específica determina la manera de complir esta obligació de publicitat activa i els criteris generals que ha de complir la informació objecte de publicitat. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, la publicació de la informació es realitzarà a través del portal de transparència de la Generalitat. Convé destacar que correspon al Consell Valencià de Transparència el control del compliment d’estes obligacions de publicitat activa.

 

DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La llei establix el dret d’accés de qualsevol ciutadà, a títol individual o en representació de qualsevol organització constituïda legalment, a la informació pública, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les legalment establides.

Per a exercitar este dret no serà necessari motivar la sol·licitud i s’entendrà sense perjuí d’altres drets o procediments.

 

CREACIÓ D’ORGANISMES

Per a la coordinació general en matèria de transparència en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, la llei crea la Comissió Interdepartamental per a la Transparència, que col·laborarà amb la Conselleria competent en matèria de transparència.
La llei contempla també la creació en cada departament del Consell d’una unitat administrativa específica amb funcions en matèria de transparència, accés a la informació pública i dades obertes, que comptarà amb els recursos humans i materials necessaris per al correcte compliment de les seues funcions.

També es preveu la constitució en cada departament del Consell, d’una comissió de transparència que s’encarregarà de coordinar, en el seu àmbit respectiu, les accions i mesures en matèria de transparència i reutilització de dades obertes, amb la finalitat d’assegurar la implementació de la transparència de manera homogènia en tots els àmbits de l’actuació administrativa.

 

CONSELL VALENCIÀ DE TRANSPARÈNCIA

La llei definix el Consell Valencià de Transparència com l’autoritat de garantia en matèria de transparència en la Comunitat Valenciana, la finalitat de la qual és garantir el dret d’accés a la informació pública i vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa. Es regirà pel que es disposa en la normativa sobre transparència i accés a la informació pública, per la regulació dels òrgans col·legiats, del procediment administratiu comú i pel seu reglament d’organització i funcionament, sense perjuí de les directrius i acords que puga aprovar en virtut de la seua potestat d’autoorganització.

La llei establix també un règim sancionar aplicable davant l’incompliment de les obligacions que la norma establix, sense perjuí d’altres responsabilitats que puguen derivar-se de l’actuació concreta.