2. Legislació: transparència i lluita contra la corrupció

Si bé amb certa lentitud, en el pla legislatiu s’estan realitzant esforços a l’efecte de desenvolupar textos legislatius en el marc de la lluita contra la corrupció i el frau, la transparència en l’actuació de les Administracions públiques i la protecció dels denunciants i alertadors de casos de corrupció.

 

No obstant això, en l’àmbit estatal espanyol continua trobant-se a faltar una regulació integral d’aquest fenomen, perquè la majoria d’aquests esforços provenen tant de la Unió Europea com de les Comunitats Autònomes.

 

El següent document és un compendi de normatiu de la matèria a nivell internacional, europeu, estatal i autonòmic.


 

NORMATIVA INTERNACIONAL

 

Conveni de lluita contra la corrupció d’Agents Públics estrangers en les transaccions comercials internacionals (OCDE)

París – 17 de desembre de 1997

Entrada en vigor a Espanya el 4 de març de 2000

 

Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció

Nova York – 31 de octubre de 2003

Entrada en vigor a Espanya el 19 de juliol de 2006


 

NORMATIVA EUROPEA

 

CONSELL D’EUROPA

 

Decisió marc 2003/568/JAI del Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a la lluita contra la corrupció en el sector privat

Entrada en vigor el 31 de juliol de 2003

 

Conveni establit sobre la base de la lletra c) de l’apartat 2 de l’article K.3 del Tractat de la Unió Europea relatiu a la lluita contra els actes de corrupció en els quals estiguen implicats funcionaris de les Comunitats Europees o dels Estats membre de la Unió Europea

Brussel·les – 26 de maig de 1997

Entrada en vigor el 28 de setembre de 2005

 

Conveni Civil sobre la Corrupció

Estrasburg – 4 de novembre de 1999

Entrada en vigor a Espanya l’1 d’abril de 2010

 

Conveni Penal sobre la Corrupció

Estrasburg – 27 de gener de 1999

Entrada en vigor a Espanya l’1 d’agost de 2010

 

Resolució 97 (24) del Comité de Ministres del Consell d’Europa sobre els 20 principis directors per a la lluita contra la corrupció (traducció pròpia)

Estrasburg – 6 de novembre de 1997

 

Resolució 1943 (2013) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. La corrupció: una amenaça per a la llei (traducció pròpia)

Estrasburg – 26 de juny de 2013

 

Recomanació REC (2003) del Comité de Ministres del Consell d’Europa als Estats membres sobre regles comuns contra la corrupció en el finançament de partits polítics i campanyes electorals (en anglés)

Estrasburg – 8 d’abril de 2003

 

Recomanació REC (2000) del Comité de Ministres del Consell d’Europa als Estats membres sobre codis de conducta de les autoritats públiques (en anglés)

Estrasburg – 11 de maig del 2000


 

PARLAMENT EUROPEU I CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA

 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió

Entrada en vigor el 25 de junY de 2015

Última modificació el 9 de juliol de 2018 (Directiva (UE) 2018/843)


 

COMITÉ EUROPEU DE LES REGIONS

 

Decisió núm. 26/2004 del Comité de les Regions, de 10 de febrer de 2004, relativa a les condicions i les modalitats de les investigacions internes en matèria de lluita contra el frau, la corrupció i tota activitat il·legal que vaja en detriment dels interessos de les Comunitats

Entrada en vigor l’1 de març de 2004


 

NORMATIVA DE L’ESTAT ESPANYOL

 

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques

Entrada en vigor el 24 de gener de 1985

Última modificació el 31 d’octubre de 2015

 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Entrada en vigor el 10 de desembre de 2014

Última modificació el 6 de desembre de 2018

 

Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l’exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals

Entrada en vigor el 6 de juliol de 2003

Última modificació el 4 de setembre de 2018

 

Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Entrada en vigor el 30 d’abril de 2010

Última modificació el 4 de setembre de 2018

 

Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Entrada en vigor el 6 de maig de 2014

 

Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat

Entrada en vigor el 20 d’abril de 2015


 

NORMATIVA AUTONÒMICA

 

COMUNITAT VALENCIANA

 

Llei 22/2018, de 6 de novembre, d’Inspecció General de Serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

Entrada en vigor el 28 de novembre de 2018

 

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor el 9 d’abril de 2015

Última modificació el 28 de desembre de 2018

 

Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

Entrada en vigor el 2 de setembre de 2017

 

Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat

Entrada en vigor el 14 de maig de 2016

Última modificació el 27 de febrer de 2019

 

Llei 8/2016, de 28 d’octubre, d’Incompatibilitats i Conflictes d’Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes

Entrada en vigor el 8 de novembre de 2016

Última modificació el 28 de desembre de 2018

 

Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes

Entrada en vigor el 17 de juny de 2018

 

Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor l’1 de desembre de 2016

Última modificació el 1 de desembre de 2018

 

Resolució de 27 de juny de 2019, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova Reglament de funcionament i règim interior d’aquesta, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat

Entrada en vigor el 3 de juliol de 2019

 

Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor el 3 de setembre de 2019

 

Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor el 12 de maig de 2022

 


 

ANDALUSIA

 

Llei 1/2014, de 24 de juny, de Transparència Pública d’Andalusiaa

En vigor des del 30 de juny de 2015

 

Llei 2/2021, de 18 de juny, de Lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i protecció de la persona denunciant

En vigor des del 2 de juliol de 2021

 


 

ARAGÓ

 

Llei 5/2017, d’1 de juny, d’Integritat i Ètica Públiques d’Aragó

En vigor des del 6 de juliol de 2017

 

Llei 8/2015, de 25 de març, de Transparència de l’Activitat Pública i Participació Ciutadana d’Aragó

En vigor des del 10 de juliol de 2015

Última modificació el 22 de novembre de 2018

 

Llei 6/2017, de 15 de juny, de Comptes Oberts d’Aragó

En vigor des del 24 de juny de 2017


 

PRINCIPAT D’ASTÚRIES

 

Llei 8/2018, de 14 de setembre, de Transparència, Bon Govern i Grups d’Interés

Entrada en vigor el 24 de desembre de 2018


 

CANTÀBRIA

 

Llei de Cantàbria 1/2018, de 21 de març, de Transparència de l’Activitat Pública

Entrada en vigor el 29 de setembre de 2018


 

CASTELLA-LA MANXA

 

Llei 4/2016, de 15 de desembre, de Transparència i Bon Govern de Castella-la Manxa

Entrada en vigor el 30 de gener de 2017

 

Decret 7/2018, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Codi Ètic per als Alts Càrrecs o Assimilats de l’Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa

Entrada en vigor el 19 de març de 2018

 

Decret 8/2018, de 20 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de Grups d’Interés de Castella-la Manxa

Entrada en vigor el 27 d’agost de 2018


 

CASTELLA I LLEÓ

 

Llei 2/2016, d’11 de novembre, per la qual es regulen les actuacions per a donar curs a les informacions que reba l’Administració Autonòmica sobre fets relacionats amb delictes contra l’Administració Pública i s’estableixen les garanties dels informants

En vigor des del 22 de novembre de 2016

 

Llei 3/2015, de 4 de març, de Transparència i Participació Ciutadana de Castella i Lleó

En vigor des del 10 de desembre de 2015


 

CATALUNYA

 

Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

En vigor des del 2 de desembre de 2008

Última modificació el 7 de abril de 2022

 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En vigor des del 30 de juny de 2015

Última modificació el 16 de febrer de 2017

 


 

EUSKADI

 

Llei 2/2016, de 7 d’abril, d’Institucions Locals d’Euskadi

Entrada en vigor el 15 d’abril de 2016


 

EXTREMADURA

 

Llei 18/2015, de 23 de desembre, de comptes oberts per a l’Administració Pública Extremenya

Entrada en vigor el 30 de desembre de 2015

 

Llei 4/2013, de 21 de maig, de Govern Obert d’Extremadura

Entrada en vigor el 24 de novembre de 2013

Última modificació el 31 de desembre de 2018


 

GALICIA

Llei 1/2016, de 18 de gener, de transparència i bon govern

Entrada en vigor el 3 de juny de 2016


 

ILLES BALEARS

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

En vigor des del 16 de desembre de 2016

Última modificació el 2 de febrer de 2019


 

ILLES CANÀRIES

 

Llei 12/2014, de 26 de desembre, de transparència i d’accés a la informació pública

Entrada en vigor el 10 de gener de 2015

Última modificació el 22 d’abril de 2019

 

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

En vigor des del 10 d’abril de 2011

Última modificació el 2 de febrer de 2019


 

COMUNITAT DE MADRID

 

Llei 10/2019, de 10 d’abril, de Transparència i de Participació de la Comunitat de Madrid

Entrada en vigor l’1 de gener de 2020


 

MÚRCIA

 

Llei 12/2014, de 16 de desembre, de Transparència i Participació Ciutadana de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Entrada en vigor el 19 de desembre de 2014

Última modificació el 20 de maig de 2016


 

MELILLA

 

Reglament de Transparència i Accés a la Informació Pública de la Ciutat Autònoma de Melilla

Entrada en vigor el 20 de juliol de 2016


 

NAVARRA

 

Llei foral 5/2018, de 17 de maig, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern

Entrada en vigor el 23 d’agost de 2018

Última modificació el 31 de desembre de 2018


 

LA RIOJA

 

Llei 3/2014, d’11 de setembre, de Transparència i Bon Govern de La Rioja

En vigor des del 18 de setembre de 2014

Última modificació el 12 de maig de 2017