2.2. Llei de la GVA d’inspecció i sistema d’alertes

Llei 22/2018, de 6 de novembre, d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques de la Generalitat i el seu sector públic instrumental

 

El 28 de novembre de 2018 va entrar en vigor aquesta Llei, aprovada per les Corts Valencianes, que desenvolupa un sistema de prevenció i detecció de les pràctiques fraudulentes en el sector públic. La Llei ha creat el “Sistema d’Alertes Ràpides” (SALER), un recurs informàtic que permet navegar a través de les dades generades per l’administració amb l’objectiu de detectar de manera immediata pràctiques il·legals i riscos de frau o corrupció, abans fins i tot que aquests actes arriben a materialitzar-se.

Es funcionament és, essencialment, el següent:

 

1. El sistema connecta la informació existent en els fitxers que contenen informació administrativa.

 

2. S’identifiquen les àrees de risc dins de l’activitat administrativa.

 

3. S’estableixen indicadors a partir de les dades seleccionades.

Existeixen dos tipus d’indicadors:

a) quantitatius, que es tradueixen en paràmetres numèrics que permeten establir alertes automàtiques (pagaments periòdics injustificats a una mateixa empresa, concurrència de subvencions, contractes per projectes similars, subcontractacions, etc.);

b) qualitatius identifiquen el modus operandi de possibles actuacions fraudulentes a partir de l’estudi de casos ja investigats o coneguts (deficiències organitzatives relatives a responsabilitats i funcions, autoritzacions, registre de transaccions, recursos materials i humans, etc.).

 

4. Aqueixos indicadors són parametritzats, això és, s’estableixen determinades condicions a les quals se’ls assignarà un valor determinat, el qual pot indicar situacions objectives de risc, constituint-se d’aquesta manera una alerta. Aquesta sistematització, a més, permetrà la cerca de dades per a avaluar resultats.

 

5. Quan es produeix una alerta, s’activa el protocol d’intervenció.

 

Així doncs, la principal innovació que implica aquest sistema radica en el fet que es tractaria d’un mètode eminentment preventiu, en contraposició a la denúncia, l’auditoria o la fiscalització, eines aquestes que actuen una vegada produïts els fets i, per tant, ocorregut el mal.

 

Pel que fa a la Inspecció General de Serveis, la Llei pretén, en el marc de l’enfortiment dels mecanismes de control de les actuacions de la Generalitat, reforçar l’estructura, potestats i funcions d’aquest servei d’inspecció.

 

Per a això, s’adopten les següents mesures: es dota al personal inspector de la condició d’autoritat pública; s’inclou l’obligació de tots els òrgans administratius i del personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental de col·laborar amb la inspecció; es reforcen les seues atribucions i s’estableixen mecanismes per a garantir l’eficàcia de les seues investigacions i afavorir el compliment de les seues recomanacions.

 

S’estableix igualment l’obligatorietat per al personal d’Inspecció de guardar secret i confidencialitat respecte de les investigacions que es duguen a terme, preveient-se que es procedirà a regular els mecanismes necessaris per a protegir tant als denunciants com a qualsevol persona que participe en la investigació dels fets.