2.4. Llei reguladora activitat lobbies. Comunitat Valenciana

Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana

 

Durant els últims anys s’han produït una sèrie de canvis en la gestió pública que, en el marc d’una manera de governar més cooperativa, han generat diversos espais per al contacte entre els poders públics, d’una banda, i les persones del sector privat, per un altre. Així, actors de fora de l’esfera administrativa, s’involucren cada vegada més en la formulació de polítiques públiques i contribueixen a millorar la qualitat de l’actuació de les institucions, cosa que fa més transparents els processos d’elaboració dels plans i programes que es duran a terme.

 

En el marc d’aquesta participació, s’ha intensificat l’activitat dels anomenats “lobbies”, això és, col·lectius amb interessos comuns que realitzen accions dirigides a influir davant l’Administració Pública per a promoure decisions favorables als interessos d’aqueix sector concret de la societat.

 

L’actuació de grups d’interés davant els poders públics és legítima i fins i tot desitjable, sempre dins d’un marc que garantisca la correcta informació de les seues pràctiques a la ciutadania, ja que aquesta interacció permet aportar una millor comprensió de la problemàtica sobre la qual es vol incidir i dels aspectes que han de ser tinguts en compte a l’hora d’actuar en un àmbit determinat.

 

No obstant això, la conveniència de regular els lobbies per a garantir la transparència en la seua activitat i, d’aquesta forma, el control la de l’activitat administrativa, ha sigut posada de manifest per institucions internacionals com l’OCDE o el Consell d’Europa en els seus documents i informes, a causa de la influència que poden arribar a aconseguir l’hora de participar en la redacció de lleis i projectes.

 

Aquesta Llei tracta de donar resposta a aqueixa necessitat, sent els seus principals objectius els següents:

  • Definir què s’entén per lobby o activitat de lobby, i a les persones o organitzacions que hem de considerar grups de pressió o lobbies.
  • Crear un Registre de Lobbies, en el qual hauran d’inscriure’s de manera obligatòria aquests ens.
  • Regular els procediments de negociació per als casos en què el Consell considere pertinent la participació d’aquests col·lectius en la creació d’una llei o projecte.
  • Generar l’obligació de publicitar els informes on consten les reunions i debats esdevinguts entre lobbies i càrrecs públics, que seran inserits en el Portal de Transparència de la Generalitat.
  • Crear un Codi de Conducta per als lobbies i les persones que actuen en el seu nom, així com un règim sancionador específic en la matèria, tipificant els fets que s’hagen de considerar infracció, així com les sancions que poden comportar.

 

A continuació es pot consultar la Llei –Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana-, amb data d’entrada en vigor el passat 13 de setembre de 2019.