2.4. Llei reguladora activitat lobbies. Comunitat Valenciana

Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana

 

Durant els últims anys s’han produït una sèrie de canvis en la gestió pública que, en el marc d’una manera de governar més cooperativa, han generat diversos espais per al contacte entre els poders públics, d’una banda, i les persones del sector privat, per un altre. Així, actors de fora de l’esfera administrativa, s’involucren cada vegada més en la formulació de polítiques públiques i contribueixen a millorar la qualitat de l’actuació de les institucions, cosa que fa més transparents els processos d’elaboració dels plans i programes que es duran a terme.

 

En el marc d’aquesta participació, s’ha intensificat l’activitat dels anomenats “lobbies”, això és, col·lectius amb interessos comuns que realitzen accions dirigides a influir davant l’Administració Pública per a promoure decisions favorables als interessos d’aqueix sector concret de la societat.

 

L’actuació de grups d’interés davant els poders públics és legítima i fins i tot desitjable, sempre dins d’un marc que garantisca la correcta informació de les seues pràctiques a la ciutadania, ja que aquesta interacció permet aportar una millor comprensió de la problemàtica sobre la qual es vol incidir i dels aspectes que han de ser tinguts en compte a l’hora d’actuar en un àmbit determinat.

 

No obstant això, la conveniència de regular els lobbies per a garantir la transparència en la seua activitat i, d’aquesta forma, el control la de l’activitat administrativa, ha sigut posada de manifest per institucions internacionals com l’OCDE o el Consell d’Europa en els seus documents i informes, a causa de la influència que poden arribar a aconseguir l’hora de participar en la redacció de lleis i projectes.

 

Aquesta Llei tracta de donar resposta a aqueixa necessitat, sent els seus principals objectius els següents:

  • Definir què s’entén per lobby o activitat de lobby, i a les persones o organitzacions que hem de considerar grups de pressió o lobbies.
  • Crear un Registre de Lobbies, en el qual hauran d’inscriure’s de manera obligatòria aquests ens.
  • Regular els procediments de negociació per als casos en què el Consell considere pertinent la participació d’aquests col·lectius en la creació d’una llei o projecte.
  • Generar l’obligació de publicitar els informes on consten les reunions i debats esdevinguts entre lobbies i càrrecs públics, que seran inserits en el Portal de Transparència de la Generalitat.
  • Crear un Codi de Conducta per als lobbies i les persones que actuen en el seu nom, així com un règim sancionador específic en la matèria, tipificant els fets que s’hagen de considerar infracció, així com les sancions que poden comportar.

 

A continuació es pot consultar la Llei –Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana-, amb data d’entrada en vigor el passat 13 de setembre de 2019.

 

La llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana, establix també l’existència d’un Registre de Grups d’interés, el qual té per objecte facilitar la identificació pública i el control de l’activitat d’influència que realitzen els grups d’interés davant l’Administració Pública en la Comunitat Valenciana.

 

Este Registre de Grups d’Interés és un registre electrònic de naturalesa administrativa, públic, independent, obert i gratuït. Totes les dades que continga este registre han d’estar disponibles i accessibles a través dels portals de transparència de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental i del portal de Les Corts, en els quals s’habilitarà un accés directe fàcilment identificat i visible.

 

Tots els grups d’interés inclosos en la Llei, això és, les persones jurídiques, entitats, organitzacions, plataformes, xarxes i, en els casos previstos per la llei, les persones físiques que, tinguen o no personalitat jurídica, duguen a terme l’activitat d’influència, hauran d’estar inscrits en el registre de grups d’interés.

 

Sense esta inscripció, els grups d’interés no podran tindre reunions o entrevistes amb càrrecs públics o personal empleat públic de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

 

Esta inscripció es realitza a sol·licitud dels grups d’interés, mitjançant un formulari electrònic.

 

La sol·licitud d’inscripció ha d’incloure, almenys, informació relativa al nom o raó social del grup d’interés, el tipus d’organització, les dades de contacte, la descripció de la finalitat i els objectius, els seus àmbits d’interés i el seu finançament. Entre la informació financera, que farà referència a l’últim exercici comptable tancat, s’inclourà el pressupost o volum de negoci de l’organització, indicant la part imputable a l’activitat d’influència i l’import i l’origen dels fons rebuts de les administracions i institucions públiques.

 

En el cas d’organitzacions, també s’ha d’incloure el càrrec de la persona que actua en el seu nom i es podrà indicar si el grup d’interés inclou altres organitzacions o entitats que formen part d’ell o si el grup d’interés forma part, al seu torn, d’altres associacions, agrupacions o federacions.

 

La inscripció en el registre de grups d’interés comporta les següents obligacions:

a) Acceptar que la informació proporcionada es faça pública.

b) Garantir que la informació proporcionada està completa i és correcta i fidedigna.

c) Complir el codi de conducta.

d) Acceptar l’aplicació del règim de control i fiscalització dels incompliments que s’establix en la llei o del codi de conducta.

 

La llei també regula el que es coneix com a trepitjada o petjada normativa, i que fa referència a la publicitat dels contactes que l’administració pública i els càrrecs públics i personal empleat públic de la Generalitat mantinguen amb els grups d’interés durant l’elaboració i adopció dels avantprojectes de llei i els projectes de decret.

 

S’establix també en la llei un règim d’infraccions i sancions.

 

Les infraccions podran ser greus i lleus. Entre les infraccions greus es troba, per exemple, tractar d’influir de manera deshonesta en la presa de decisions públiques o en l’obtenció d’informació, utilitzant enganys, així com oferiment de regals, favors o servicis en condicions avantatjoses, que puguen condicionar la neutralitat o objectivitat dels càrrecs públics.

 

Entre les infraccions lleus es troben, entre altres, mantindre contactes o reunions amb càrrecs públics, amb la finalitat de realitzar l’activitat d’influència sense estar inscrit en el registre de grups d’interés.

 

Els càrrecs públics i el personal empleat públic també poden cometre infraccions. I així, a tall d’exemple, es considerarà infracció dels càrrecs públics, que serà greu o lleu en funció de la reincidència o reiteració, mantindre o consentir la inclusió en l’agenda de treball de reunions o entrevistes amb les persones o organitzacions considerades grups d’interés quan no hagen complit el deure d’inscripció en el registre de grups d’interés.

 

Es poden aplicar igualment sancions per la comissió d’infraccions, que poden variar, en el cas de ser greus, per multes d’entre 601 i 6.000 €, i en el cas de ser lleus, per multes de fins a 600 €.

 

El procediment per a la imposició d’estes sancions serà el previst per al règim disciplinari funcionarial, estatutari o laboral que en cada cas resulte aplicable.

 

S’establixen igualment els òrgans competents per a ordenar la incoació del procediment sancionador, per a instruir el procediment i per a resoldre el mateix, que seran diferents depenent de qui siga l’infractor.

 

La Generalitat col·laborarà amb la resta d’institucions i administracions públiques de la Comunitat Valenciana, particularment amb els ens de l’administració local, per a promoure la transparència dels grups d’interés en els seus àmbits respectius. Es podran adoptar els mecanismes de col·laboració oportuns per a garantir la transparència de l’activitat dels grups d’interés en l’àmbit de cada institució o administració mitjançant l’adhesió d’estes al registre de grups d’interés de la Generalitat.

 

En el cas que les institucions o administracions públiques de la Comunitat Valenciana no incloses en l’àmbit d’aplicació d’esta llei, creuen, en virtut de la seua autonomia, els seus propis registres de grups d’interés, s’adoptaran mecanismes de col·laboració perquè es puga accedir a estos registres mitjançant el registre de grups d’interés de la Generalitat i es garantisca la col·laboració entre elles i el reconeixement recíproc de les inscripcions.

 

Decret 172/2021, de 15 d’octubre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana.

 

https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2021/10/15/172/spa/