3.1. Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius de l’Estat (ORGA)

L’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA) és un organisme públic dependent de l’Administració General de l’Estat la funció fonamental del qual és col·laborar amb els organismes judicials i la Fiscalia per a localitzar i recuperar béns, efectes i objectes que procedeixen d’activitats delictives comeses per organitzacions criminals, així com que procedisquen de la comissió de delictes econòmics greus, als quals es refereix en article 127 bis del Codi Penal, entre altres: tràfic de drogues, blanqueig de capitals, tràfic d’éssers humans, corrupció, grans estafes, terrorisme, malversació, suborn, falsificació de moneda, etc.

 

Aquesta oficina pot actuar a sol·licitud dels òrgans judicials i de la fiscalia o per iniciativa pròpia i s’encarrega de localitzar béns a Espanya i fora del nostre país, objectes i béns que s’han obtingut de manera il·lícita.

 

Respecte a l’àmbit d’actuació de l’Oficina, s’han de diferenciar dues situacions:

 

1.- Si l’ORGA intervé a instàncies dels Jutjats o la Fiscalia, només té capacitat d’actuació respecte dels béns decomissats o embargats a partir del 24 d’Octubre de l’any 2015, data en la qual va entrar en vigor el Reial decret 948/2015, de 23 d’Octubre i d’entrada en funcionament de l’ORGA.

2.- Si l’ORGA intervé motu proprio pot actuar davant qualsevol activitat delictiva, prèvia autorització judicial, sense importar la data de l’embargament o decomís dels béns o objectes.

 

L’Oficina accedeix a diferents bases de dades nacionals i sol·licita informació a organismes internacionals, fonamentalment a oficines de recuperació d’actius situades fora de les nostres fronteres.

 

D’igual forma, l’ORGA gestiona els béns confiscats, embargats o decomissats. L’ORGA pot, sense més realitzar la gestió concreta que li sol·licite el Jutjat o Tribunal en qüestió o realitzar una anàlisi de la naturalesa dels béns i objectes, de la seua possible depreciació, de les despeses que serien necessaris per a conservar-los, per a d’aqueixa manera, realitzar una proposta d’aquella actuació que considere més adequada, la qual, en qualsevol cas, haurà de ser autoritzada per l’òrgan judicial.

 

Aqueixa proposta pot consistir en:

• Ingressar els diners embargats, intervingut o decomissat en el Compte de Depòsits i Consignacions de l’Oficina.
• Mesures concretes per a conservar i administrar els béns embargats, intervinguts o decomissats.
• Sol·licitar l’autorització per a utilitzar de manera provisional els béns intervinguts o embargats.
• La Venda dels béns.
• La destrucció dels béns.

 

L’ORGA pot gestionar qualsevol tipus de bé. A tall d’exemple: vehicles, monedes, joies, obres d’art, metalls preciosos, etc…

 

 

Marc Normatiu de l’ORGA

 

L’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius té la seua raó de ser en l’article 10 de la Directiva 2014/42/EU del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de l’any 2014.

 

Aquesta Directiva, que vincula als Estats de la Unió, regula situacions d’embargament i decomís dels instruments i del producte dels delictes comesos en l’àmbit de la Unió Europea i insta als Estats membres a adoptar les mesures necessàries per a la creació d’oficines nacionals centrals “a fi de garantir l’administració adequada els béns embargats preventivament amb la intenció del seu possible decomís”.

 

Amb posterioritat, aquesta disposició normativa es va recollir en la Disposició addicional sisena de la Llei d’Enjudiciament Criminal, en la qual es regula l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius i s’indica de manera expressa que:

 

“L’Oficina de Recuperació i Gestió d’Arxius és l’òrgan administratiu al qual corresponen les funcions de localització, recuperació, conservació, administració i realització d’efectes procedents d’activitats delictives en els termes previstos en la legislació penal i processal. Quan siga necessari per a l’acompliment de les seues funcions i realització de les seues finalitats, l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius podrà recaptar la col·laboració de qualssevol entitats públiques i privades, que estaran obligades a prestar-la de conformitat amb la seua normativa específica”.

 

El Reial decret 948/2015, de 23 d’Octubre, regula l’Oficina de Recuperació de Gestió d’Actius. L’Ordre JUS/188/2016, de 18 de febrer, determina l’àmbit d’actuació i l’entrada en funcionament operatiu de l’ORGA, així com l’obertura del seu Compte de Depòsits i Consignacions.

 

 

Subhastes electròniques de l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius

 

L’article 35 del Reial decret 948/2015 estableix l’existència d’un portal de subhastes electròniques de l’ORGA, anomenat Portal de Subhastes del BOE.

 

Aquest portal està disponible en la seu electrònica de l’Agència Estatal BOE, en l’enllaç https://subastas.boe.es

 

Qualsevol persona física pot accedir a aquest Portal de Subhastes i registrar-se mitjançant un certificat electrònic o mitjançant clau pin o clau permanent.

 

Els usuaris registrats podran, a través d’aquest Portal, realitzar les següents actuacions:

• Realitzar depòsits
• Participar en les subhastes com a postors
• Accedir a informació sobre les subhastes en les quals ja han participat o estan participant.
• Subscriure’s a serveis d’avís de l’existència de subhastes a se ajusten als seus criteris.
• Gestionar les seues dades d’informació i contacte.

Per a poder intervindre en una subhasta, l’usuari registrat haurà d’entrar en el sistema utilitzant el seu certificat electrònic o el seu usuari i contrasenya, posteriorment ha de localitzar la subhasta en la qual desitja licitar i posteriorment ha d’ingressar un depòsit.

 

Per a realitzar una licitació, l’usuari accedeix a un desplegable que li permet realitzar-la, existint mesures de seguretat consistents en l’enviament d’un SMS o un correu electrònic al postor amb un codi per a poder verificar la licitació.

 

Les subhastes romanen obertes durant vint dies naturals, des del seu inici fins al seu tancament, i no es tanquen fins transcorreguda una hora des que es realitze l’última postura.

 

El sistema preveu que si es fa una licitació en l’última hora anterior a la finalització, la subhasta es prorroga una hora més a partir del moment en què s’ha fet aqueixa licitació, perquè tots els postors tinguen la possibilitat de millorar aqueix últim preu una hora més.

 

Quan la subhasta conclou en el Portal, s’ordena la transferència de l’import de la consignació del primer postor de cada lot a través de l’AEAT i el Banc d’Espanya, al compte de l’ORGA. La diferència, això és, la resta del preu oferit pel postor, haurà de ser ingressat pel guanyador en el compte de l’ORGA.

 

En les condicions particulars de cada subhasta s’estableix el termini de recollida per a cada bé o lot, que amb caràcter general és de cinc dies hàbils des de l’ingrés del preu i la seua comunicació a l’ORGA.