3.7. Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius de l’Estat (ORGA)

L’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA) és un organisme públic dependent de l’Administració General de l’Estat la funció fonamental del qual és col·laborar amb els organismes judicials i la Fiscalia per a localitzar i recuperar béns, efectes i objectes que procedeixen d’activitats delictives comeses per organitzacions criminals, així com que procedisquen de la comissió de delictes econòmics greus, als quals es refereix en article 127 bis del Codi Penal, entre altres: tràfic de drogues, blanqueig de capitals, tràfic d’éssers humans, corrupció, grans estafes, terrorisme, malversació, suborn, falsificació de moneda, etc.

 

Aquesta oficina pot actuar a sol·licitud dels òrgans judicials i de la fiscalia o per iniciativa pròpia i s’encarrega de localitzar béns a Espanya i fora del nostre país, objectes i béns que s’han obtingut de manera il·lícita.

 

Respecte a l’àmbit d’actuació de l’Oficina, s’han de diferenciar dues situacions:

 

1.- Si l’ORGA intervé a instàncies dels Jutjats o la Fiscalia, només té capacitat d’actuació respecte dels béns decomissats o embargats a partir del 24 d’Octubre de l’any 2015, data en la qual va entrar en vigor el Reial decret 948/2015, de 23 d’Octubre i d’entrada en funcionament de l’ORGA.

2.- Si l’ORGA intervé motu proprio pot actuar davant qualsevol activitat delictiva, prèvia autorització judicial, sense importar la data de l’embargament o decomís dels béns o objectes.

 

L’Oficina accedeix a diferents bases de dades nacionals i sol·licita informació a organismes internacionals, fonamentalment a oficines de recuperació d’actius situades fora de les nostres fronteres.

 

D’igual forma, l’ORGA gestiona els béns confiscats, embargats o decomissats. L’ORGA pot, sense més realitzar la gestió concreta que li sol·licite el Jutjat o Tribunal en qüestió o realitzar una anàlisi de la naturalesa dels béns i objectes, de la seua possible depreciació, de les despeses que serien necessaris per a conservar-los, per a d’aqueixa manera, realitzar una proposta d’aquella actuació que considere més adequada, la qual, en qualsevol cas, haurà de ser autoritzada per l’òrgan judicial.

 

Aqueixa proposta pot consistir en:

• Ingressar els diners embargats, intervingut o decomissat en el Compte de Depòsits i Consignacions de l’Oficina.
• Mesures concretes per a conservar i administrar els béns embargats, intervinguts o decomissats.
• Sol·licitar l’autorització per a utilitzar de manera provisional els béns intervinguts o embargats.
• La Venda dels béns.
• La destrucció dels béns.

 

L’ORGA pot gestionar qualsevol tipus de bé. A tall d’exemple: vehicles, monedes, joies, obres d’art, metalls preciosos, etc…

 

 

Marc Normatiu de l’ORGA

 

L’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius té la seua raó de ser en l’article 10 de la Directiva 2014/42/EU del Parlament Europeu i del Consell de 3 d’abril de l’any 2014.

 

Aquesta Directiva, que vincula als Estats de la Unió, regula situacions d’embargament i decomís dels instruments i del producte dels delictes comesos en l’àmbit de la Unió Europea i insta als Estats membres a adoptar les mesures necessàries per a la creació d’oficines nacionals centrals “a fi de garantir l’administració adequada els béns embargats preventivament amb la intenció del seu possible decomís”.

 

Amb posterioritat, aquesta disposició normativa es va recollir en la Disposició addicional sisena de la Llei d’Enjudiciament Criminal, en la qual es regula l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius i s’indica de manera expressa que:

 

“L’Oficina de Recuperació i Gestió d’Arxius és l’òrgan administratiu al qual corresponen les funcions de localització, recuperació, conservació, administració i realització d’efectes procedents d’activitats delictives en els termes previstos en la legislació penal i processal. Quan siga necessari per a l’acompliment de les seues funcions i realització de les seues finalitats, l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius podrà recaptar la col·laboració de qualssevol entitats públiques i privades, que estaran obligades a prestar-la de conformitat amb la seua normativa específica”.

 

El Reial decret 948/2015, de 23 d’Octubre, regula l’Oficina de Recuperació de Gestió d’Actius. L’Ordre JUS/188/2016, de 18 de febrer, determina l’àmbit d’actuació i l’entrada en funcionament operatiu de l’ORGA, així com l’obertura del seu Compte de Depòsits i Consignacions.

 

 

Subhastes electròniques de l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius

 

L’article 35 del Reial decret 948/2015 estableix l’existència d’un portal de subhastes electròniques de l’ORGA, anomenat Portal de Subhastes del BOE.

 

Aquest portal està disponible en la seu electrònica de l’Agència Estatal BOE, en l’enllaç https://subastas.boe.es

 

Qualsevol persona física pot accedir a aquest Portal de Subhastes i registrar-se mitjançant un certificat electrònic o mitjançant clau pin o clau permanent.

 

Els usuaris registrats podran, a través d’aquest Portal, realitzar les següents actuacions:

• Realitzar depòsits
• Participar en les subhastes com a postors
• Accedir a informació sobre les subhastes en les quals ja han participat o estan participant.
• Subscriure’s a serveis d’avís de l’existència de subhastes a se ajusten als seus criteris.
• Gestionar les seues dades d’informació i contacte.

Per a poder intervindre en una subhasta, l’usuari registrat haurà d’entrar en el sistema utilitzant el seu certificat electrònic o el seu usuari i contrasenya, posteriorment ha de localitzar la subhasta en la qual desitja licitar i posteriorment ha d’ingressar un depòsit.

 

Per a realitzar una licitació, l’usuari accedeix a un desplegable que li permet realitzar-la, existint mesures de seguretat consistents en l’enviament d’un SMS o un correu electrònic al postor amb un codi per a poder verificar la licitació.

 

Les subhastes romanen obertes durant vint dies naturals, des del seu inici fins al seu tancament, i no es tanquen fins transcorreguda una hora des que es realitze l’última postura.

 

El sistema preveu que si es fa una licitació en l’última hora anterior a la finalització, la subhasta es prorroga una hora més a partir del moment en què s’ha fet aqueixa licitació, perquè tots els postors tinguen la possibilitat de millorar aqueix últim preu una hora més.

 

Quan la subhasta conclou en el Portal, s’ordena la transferència de l’import de la consignació del primer postor de cada lot a través de l’AEAT i el Banc d’Espanya, al compte de l’ORGA. La diferència, això és, la resta del preu oferit pel postor, haurà de ser ingressat pel guanyador en el compte de l’ORGA.

 

En les condicions particulars de cada subhasta s’estableix el termini de recollida per a cada bé o lot, que amb caràcter general és de cinc dies hàbils des de l’ingrés del preu i la seua comunicació a l’ORGA.

 

ALTRES MODELS D’OFICINES DE RECUPERACIÓ I GESTIÓ D’ACTIUS

 

En l’actual panorama internacional, existixen diferents models d’oficines de recuperació i gestió d’actius com el de França (AGRASC); el del Regne Unit (POC), integrat en la fiscalia; el de Bèlgica (COSC); Països Baixos (BOMM) o el d’Irlanda (CAB).

 

El model espanyol és una adaptació a l’existent a França, el qual té una àmplia i consolidada trajectòria.

 

De l’anàlisi dels diferents models d’oficines de recuperació i gestió d’actius que existixen en el nostre entorn comunitari, es conclou que estes oficines actuen bàsicament d’una de les següents formes:

– Com a organisme autònom.
– Com una unitat especialitzada de la Fiscalia.
– Com un òrgan exclusivament policial.

 

L’ORGA es va constituir com a organisme autònom.

 

A més de l’ORGA, existixen altres organismes internacionals, especialitzats en la localització i recuperació d’actius provinents del delicte.

 

Tal com s’ha comentat, el sistema espanyol és una adaptació de l’existent a França, denominat AGRASC.

 

AGÈNCIA PER A LA GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE BÉNS CONFISCATS I CONFISCATS (AGRASC)

Esta agència es constituïx com un organisme administratiu públic, que actua sota la supervisió dels Ministeris de Justícia i del Ministeri de Comptes Públics, i la finalitat última dels quals és facilitar l’embargament i el decomís d’actius provinents d’activitats criminals.

 

La creació d’esta agència es va produir l’any 2011.

 

Es pretenia enfortir l’efecte dissuasiu de les sancions penals, ampliant l’abast dels béns que podia ser confiscats i confiscats. Es va crear també un procediment penal especial de confiscació amb finalitats de decomís, simplificant els complexos i costosos procediments civils d’execució existents fins a la data.

 

Les principals missions d’esta agència són les següents:

– Centralitzar i gestionar els béns confiscats en el marc de processos penals a França.

– Administrar els béns que li han sigut confiats.

– Assegurar el pagament del producte de la venda, una vegada que les mercaderies són confiscades. En el cas dels béns immobles, si es troben lliures d’ocupants i no es destinen a compensar a les víctimes ni a reembossar als creditors, poden adjudicar-se a associacions de servicis públics.

– Vetlar per la gestió i venda dels béns embargats.

 

Està previst que els diners que s’obté de la venda de béns decomissats es destine als següents fins:

– Al pressupost general de l’Estat.

– A la lluita contra les drogues i altres conductes addictives.

– Per a accions de cooperació amb tercers països que també lluiten per a aconseguir a l’embargament i el decomís d’actius provinents d’activitats criminals.

– A associacions que tenen com a objecte la prevenció del proxenetisme i el tràfic de persones.

– A jurisdiccions i servicis d’investigació que lluiten contra el crim organitzat i la delinqüència.

 

Cal fer referència a altres organismes:

 

XARXA MUNDIAL DE PUNTS DE CONTACTE SOBRE RECUPERACIÓ D’ACTIUS (INTERPOL)

Iniciativa desenvolupada per INTERPOL dirigida a rastrejar, confiscar i retornar fons públics robats al país d’origen.

 

Una recuperació d’actius exitosa depén del fet que la investigació es realitze de manera rigorosa i fiable i, en casos transfronterers, de la voluntat de compartir proves mitjançant canals formals i informals.

 

Orientada en este objectiu, esta xarxa mundial funciona com una plataforma segura d’intercanvi d’informació, la fi de la qual és recuperar actius d’origen delictiu. Els integrants d’esta xarxa hauran de formar part d’un organisme encarregat de l’aplicació de la llei, judicial o administratiu, amb un enfocament en la recuperació d’actius o la corrupció en general, que seran nomenats com a punts de contacte amb capacitat per a donar una ràpida resposta a aquells països que requerisquen assistència en la matèria.

 

A través dels canals segurs, estos punts de contacte registrats poden accedir a:

– Informació i dades d’altres punts de contacte.

– Marcos legislatius, administratius, jurídics i d’investigació per a països membres.

– Una llista de control de les accions que s’han de realitzar en les primeres 24 hores en una investigació de recuperació d’actius.

– Un sistema de correu electrònic segur per a permetre l’intercanvi d’informació sensible.

 

Els membres de la xarxa de Punts de Contacte es reunixen tots els anys per a compartir informació i bones pràctiques, per a debatre sobre casos específics, i per a establir relacions personals i institucionals.

De la mateixa manera, les reunions del Grup d’Experts de la Xarxa Mundial de Punts de Contacte permeten establir relacions professionals directes i facilitar l’intercanvi de coneixements. Durant estes reunions es recopilen directrius sobre diferents qüestions, com a metodologia i bones pràctiques en matèria de recuperació d’actius.

 

Un oportú suport a la investigació és vital en els casos de recuperació d’actius que sobrepassen diverses fronteres a fi de localitzar, embargar, confiscar i, finalment, repatriar els actius robats.

 

No obstant això, la falta de comprensió dels requisits legals, administratius i altres normes de procediment en altres països poden representar una important barrera per als investigadors.

 

En estes situacions, a petició del país membre que duu a terme la investigació, es convida a una reunió de coordinació operativa a tots els funcionaris encarregats dels casos de totes les jurisdiccions pertinents. Això ajuda a eliminar les barreres de procediment i a identificar les vies d’actuació.

 

La Iniciativa per a la Recuperació d’Actius Robats (STAR) aporta també els seus coneixements a esta xarxa.

CENTRE INTERNACIONAL DE COORDINACIÓ DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ (IACC)

El Regne Unit, en coordinació amb altres cinc països i INTERPOL, va promoure en 2017 la creació d’este centre multinacional, destinat a coordinar diferents mesures encaminades a combatre la corrupció a gran escala.

 

El IACCC reunix agents especialitzats en el compliment de la llei de múltiples jurisdiccions, per a fer front a les denúncies de gran corrupció. Així, formen part del IACCC agències d’Austràlia, el Canadà, Nova Zelanda, Singapur, el Regne Unit i els EUA, i també la mateixa INTERPOL, de la qual forma part Espanya.

 

Fins a la creació d’este organisme existia ja una important cooperació entre els països per a fer front a la delinqüència transnacional, però es trobava a faltar un mecanisme que prioritzara o coordinara accions específiques contra la corrupció a gran escala. Centrat en este objectiu va nàixer el IACCC, que millora l’intercanvi ràpid d’intel·ligència i ajuda als països que han patit corrupció.

 

La corrupció a gran escala o gran corrupció inclou actes de corrupció per part d’autoritats polítiques i grans empreses, que poden implicar enormes quantitats d’actius, i que amenacen l’estabilitat política i el desenvolupament sostenible. Els actes que poden incloure’s en esta categoria inclouen el suborn de funcionaris públics, la malversació de fons, l’abús de funcions o el blanqueig de capitals.