Cas Comerç: Fraccionament il·legal en contractes menors a l’Ajuntament d’Alacant

Sentència

Sentencia Audiència Provincial d’Alacant (núm. 431/2019), 28 d’octubre de 2019 (Cas Comerç)

Descripció dels fets

Gabriel Echávarri, alcalde socialista del municipi d’Alacant, va assumir des del seu accés al lloc les competències derivades de la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. D’altra banda, els altres dos acusats ocupaven, responsabilitats d’assessoria de l’equip de govern, especialment en les competències assenyalades i prefectura del gabinet de l’alcaldia, respectivament. Durant els mesos de 2016, per decisió de l’alcalde, la Regidoria de Comerç va contractar, emprant la figura del contracte menor de serveis (l’import dels quals, sense incloure l’IVA, no pot excedir de 18.000€), un total de 25 operacions amb diferents empreses per un import acumulat de 189.762,86€, produint-se el fraccionament, deliberat i reiterat pels acusats, dels objectes de les prestacions a fi d’eludir la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, que exigeix respecte als principis de publicitat i concurrència en 9 d’ells. Aquestes nou contractacions degueren haver sigut tramitades legalment, mitjançant concurs públic en lloc de contracte menor, per referir-se a uns mateixos objectes i tractar-se d’unitats funcionals. El fet de no seguir la tramitació correcta va ser per a no superar el límit legal del contracte menor de serveis, arribant a superar-se en un d’ells per un cèntim.

Així, la resolució exposa com va haver-hi un repartiment de tasques: l’alcalde, advocat i regidor delegat de l’àrea de Comerç, va dissenyar el funcionament de la regidoria i va posar al capdavant a l’assessor de l’equip de govern, qui amb la seua autorització i coneixement es va dedicar a executar la despesa dels diners assignats mitjançant el fraccionament dels contractes menors. La sentència recalca també la importància del cap de gabinet en la trama, qui a més disposava de la signatura digital de l’alcalde en les factures a fi de sancionar-les.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí

Delicte imputat

Delicte de prevaricació de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Alcalde d’Alacant pel Partit Socialista.

Assessor.

Cap de Gabinet de l’Alcaldia.

Impacte econòmic

189.762,86€.

Concurs amb altres delictes

A més dels delictes contra l’Administració pública, concorre també un delicte de falsedat documental de l’art. 390.1 CP i un delicte d’insolvència punible de l’article 258 CP.

Pena

Alcalde d’Alacant pel Partit Socialista: Pena de 8 anys i 6 mesos d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic que implique l’exercici dels càrrecs d’alcalde, tinent d’alcalde o regidor de qualsevol corporació local.

Assessor: Pena de 8 anys i 6 mesos d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic que implique l’exercici dels càrrecs d’assessor i/o funcionari de qualsevol corporació local.

Cap de Gabinet de l’Alcaldia: Pena de 7 anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic que implique l’exercici dels càrrecs d’assessor i/o funcionari de qualsevol corporació local.

Responsabilitat civil

No consta.

Altres dades d’interés

Resolució confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat València, on s’augmenta la pena d’inhabilitació imposada a 12 anys per als dos primers condemnats i 9 per al tercer, per una mala aplicació en la SAN núm. 431/2019 del tenor literal de l’art. 404 CP posterior a la reforma del Codi penal de 2015, on es modifica la pena per al delicte de prevaricació.