Malversació de les devolucions de l’IVA per funcionària

Sentència

Sentència Audiència Provincial d’Alacant (núm. 389/2013), 29 d’octubre de 2013

Descripció dels fets

Funcionària d’Hisenda utilitza a tercers per a obtenir il·lícitament uns diners procedents de les devolucions d’IVA, que no li corresponia al no existir activitat econòmica real que justificara les devolucions, i integrar-ho en el seu propi patrimoni.

Previ acord amb uns familiars i servint-se de la identitat d’uns altres, la funcionària d’Hisenda va sostraure més d’un milió d’euros provinents de les devolucions de l’Impost sobre el Valor Afegit per part de la Hisenda Pública, les quals no li corresponien al no existir activitat econòmica real motivadora de tals reintegraments.

Municipi

Alacant.

Comarca

L’Alacantí

Delicte imputat

Delicte de malversació de l’art. 432.2 CP i delicte de frau i exacció il·legal de l’art. 436 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Funcionària de l’Agència Tributària.

Impacte econòmic

1.237.048,64 €.

Concurs amb altres delictes

A més dels delictes contra l’Administració pública, concorre també un delicte de falsedat documental de l’art. 390.1 CP i un delicte d’insolvència punible de l’article 258 CP.

Pena

Es condemna a la imputada com a autora d’un delicte de malversació de l’article 432. CP 2 en relació amb l’article 74 i d’un delicte continuat de frau i exaccions il·legals de l’article 463 en relació amb l’article 74 (queda aquest en concurs medial de l’article 77), així com d’un altre delicte de falsificació de l’article 390 en relació amb l’article 74 (que concorre igualment en concurs medial amb l’article 77). Tot l’anterior de manera conjunta es pena únicament amb 7 anys de presó i inhabilitació absoluta durant 17 anys, en resultar una única pena més favorable. Així mateix, s’imposa pel delicte d’insolvència punible de l’article 258 CP una pena d’1 any de presó i una multa de 12 mesos a raó de 6 € diaris.

Responsabilitat civil

1.087.291,64 €, els quals corresponen a la quantitat total defraudada menys el reintegrat (149.757 €).

Altres dades d’interés

No s’aprecien.