Enriquiment il·lícit en el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana

Sentència

Sentencia Audiència Provincial de València (núm. 87/2019), 20 de febrer de 2019.

Descripció dels fets

Supòsit estudiat dins del cas conegut com a “trama de les assessories”. Segons consta en la resolució judicial, l’interventor del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana, Rafael Parra, de comú acord amb el secretari de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, amb la intenció d’obtindre un lucre econòmic van idear un sistema per a obtindre de forma continuada els diners públics provinents del Consorci de Museus, valent-se per a això d’una sèrie d’entitats sota el seu control. Així, en el cas de Parra, Assessors Econòmics Públics, SL, i per part de Sancho Sempere, Acadèmia Valenciana de Juristes, Millena III Milenio i Assessors professionals.

Aprofitant-se d’aquestes entitats, però, especialment, de la seua posició en l’Administració, els acusats van posar en marxa un sistema que eludia les exigències derivades de la Llei d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, ja que tots dos eren funcionaris i els servia per a obtindre diners públics de forma continuada, amb destinació al seu propi patrimoni i provinent del Consorci de Museus. En aquest sentit, queda provat en la resolució judicial la utilització d’aquestes societats mercantils com a eina per al seu enriquiment il·lícit per treballs prestats per les entitats esmentades, els quals van ser contractats sense seguir el procediment administratiu preceptiu, per a rebre diners provinents del Consorci de Museus i altres organismes públics.

Municipi

València.

Comarca

València.

Delicte imputat

Delicte de prevaricació de l’art. 404 CP.

Sentit sentència

Condemnatòria.

Classe funcionari/autoritat

Interventor del Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana.

Secretari de l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer.

Impacte econòmic

16.960 €.

Concurs amb altres delictes

Concurs amb un delicte de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic dels articles 390.1.3r i 4t CP i amb un delicte de malversació de cabals públics de l’art. 432.1 CP.

Pena

Pena de presó de 6 anys, inhabilitació absoluta per temps de 6 anys per a desenvolupar qualsevol càrrec o funció pública, així com inhabilitació per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de 9.000€.

Responsabilitat civil

Responsabilitat civil conjunta de 31.900€ al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. En exclusiva, respecte del secretari de l’ajuntament, indemnitzar a la mateixa entitat amb 3.596€ més altres 16.960€ per ser declarat responsable civil subsidiari de les empreses que van facturar a empreses públiques per informes de conveniència o assessoraments d’escàs interés i utilitat.

Altres dades d’interés

No s’aprecien.