Com funciona la nova Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau?

Com funciona la nova Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau?

Creada a l’empara de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana constitueix un instrument de prevenció, investigació i combat del frau i la corrupció, que compta a més amb recursos encaminats a la protecció de les persones denunciants.

El seu objectiu principal és previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes. A més, és independent de qualsevol administració pública, està únicament adscrita a les Corts. El seu finançament prové d’una partida econòmica reservada en els pressupostos generals de les Corts, que queda inclosa en els comptes públics de la Generalitat Valenciana.

Compta amb potestats d’investigació i inspecció, i pot accedir a qualsevol informació que es trobe en poder de les persones jurídiques, públiques o privades, subjectes al seu àmbit d’actuació. El personal investigador i inspector de l’agència, que té la condició d’autoritat, podrà personar-se en les entitats objecte d’investigació, realitzar les entrevistes que considere oportunes, o accedir, si la legislació ho permet, a informació de comptes corrents en entitats bancàries relacionades amb l’adjudicació de contractes públics o ajudes públiques.

Les entitats públiques i les persones físiques o jurídiques privades incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència estan obligades a col·laborar amb ella. Les seues actuacions, que podran iniciar-se d’ofici o a sol·licitud d’algun denunciant, seran confidencials.

L’Agència compta a més amb potestat sancionadora, que va des de la mera amonestació fins als 400.000 €. A més, l’organisme pot declarar nul de ple dret qualsevol acte o resolució amb bases corruptes o fraudulentes.

En l’actualitat s’està elaborant el Reglament de Funcionament i Règim Interior de l’Agència, que regularà el procediment per a dur a terme les seues funcions inspectores i investigadores. Des de l’Observatori romandrem atents a la seua evolució.

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.