Enllaços

ORGANISMES DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

MULTILATERALS I EUROPEUS

Òrgan del Consell d’Europa destinat a millorar la capacitat dels Estats membres per a lluitar contra la corrupció, mitjançant el monitoratge del compliment dels estàndards anticorrupció del Consell d’Europa, ajudant a identificar les deficiències en les polítiques nacionals anticorrupció i proporcionant una plataforma per a compartir les millors pràctiques en la prevenció i detecció de la corrupció.

https://www.coe.int/en/web/greco/home

Organisme de la Unió Europea encarregat d’investigar el frau al pressupost de la UE, la corrupció i les faltes greus en les institucions europees, així com d’elaborar la política de lluita contra el frau per a la Comissió Europea.

https://ec.europa.eu/anti-fraud/

ESTATALS

Organisme públic independent encarregat de promoure la transparència de l’activitat pública, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l’exercici del dret d’accés a la informació pública i garantir l’observança de les disposicions de bon govern de l’Estat Espanyol.

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html

L’Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) és l’òrgan directiu del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, amb autonomia pròpia, que s’encarrega del control legal de les incompatibilitats dels alts càrrecs i de la resta del personal de l’Administració. Així mateix, s’encarrega de la gestió i gestió dels Registres d’Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d’alts càrrecs, i responsable de la custòdia, seguretat i indemnitat de les dades i documents que en ells es continguen.

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/etica/Oficina-de-Conflictos-de-Intereses.html

Òrgan de l’Administració General de l’Estat Espanyol la funció del qual és auxiliar als òrgans judicials i fiscalies en la localització, recuperació i realització dels efectes i béns procedents de delictes comeses per organitzacions criminals i en el dels delictes econòmics més greus (tràfic de drogues, blanqueig de capitals, tràfic d’éssers humans, corrupció, grans estafes, terrorisme…), tot això amb vista al seu decomís.

https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/oficina-recuperacion-gestion

Proclamat en la Carta de Drets dels Ciutadans davant de la Justícia, el Pla de Transparència Judicial tracta d’atendre als principis de transparència, informació i atenció adequada dels usuaris de la Justícia. A través d’aquest Pla Les Corts Generals, el Govern, les Comunitats Autònomes, el Consell General del Poder Judicial i els propis ciutadans tenen a la seua disposició una ferramenta d’informació contínua, rigorosa i contrastada sobre l’activitat i la càrrega de treball dels òrgans jurisdiccionals de l’Estat, a fi d’aconseguir una justícia transparent, comprensible, atenta amb el ciutadà, responsable davant d’ell, àgil i tecnològicament avançada, a més de protectora dels més necessitats.

https://www.administraciondejusticia.gob.es/

Plataforma dependent del Ministeri de la Presidència en què es pot accedir a la informació de l’Administració General de l’Estat, a fi de garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública.

http://transparencia.gob.es/

Compendi de dades de caràcter estadísitic que amb caràcter trimestral efectua el Consell General del Poder Judicial a l’efecte d’oferir a la ciutadania les dades existents sobre procediments judicials pels delictes relacionats amb la corrupció. Esta informació permetrà conéixer l’acció de la justícia en el marc global de la lluita contra la corrupció.

http://www.poderjudicial.es/

Portal de Bon Govern i Codi Ètic del Consell General del Poder Judicial.

http://www.poderjudicial.es/

AUTONÒMICS

Entitat de dret púbic adscrita a Les Corts que actua amb total independència i imparcialitat de qualsevol administració pública. Su objectiu és previndre i acabar amb el frau i la corrupció i impulsar l’ètica pública. Per a això compta amb un canal privat, anònim i confidencial en què efectuar denúncies de casos de corrupció, així com amb l’Estatuto de la persona denunciant”, dirigit a protegir al denunciant de qualsevol represàlia que puga patir a fi de la seua denúncia.

https://www.antifraucv.es/

És l’òrgan independent en matèria de transparència de l’àmbit de la Comunitat Valenciana, regulat en la Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, que actua amb plena independència funcional en el compliment dels seus fins. Els seus objectius principals són: garantir els drets d’accés de la ciutadania a la informació pública; vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa; i garantir i promoure l’observança de les disposicions de bon govern.

http://www.conselltransparencia.gva.es/

L’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos (OCCI) elabora anualment l’informe sobre el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’Incompatibilitats i Conflictes d’Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i es remet a les Corts, a través de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transparència.

http://www.gvaoberta.gva.es/es/incompatibilitats-dels-alts-carrecs

LOCALS

El Portal va ser creat l’any 2014 i arreplega els dos apartats principals de Transparència i Dades Obertes. D’una banda, a l’apartat de Transparència de la web es publica tota aquella informació relacionada amb l’ús dels recursos públics i la planificació i gestió de l’activitat municipal. L’Ajuntament de València pretén reforçar la transparència de la seua activitat, així com estimular la participació de la ciutadania. D’altra banda, amb València Dades Obertes, l’Ajuntament té lobjectiu de posar a disposició de tota una sèrie de dades de forma lliure. L’obertura de dades del sector públic permet que qualsevol persona o organització puga construir sobre elles una nova idea que resulte en noves dades, coneixements, millorar processos, donar valor afegit als existents o inclús crear nous servicis.

http://gobiernoabierto.valencia.es/

ENTITATS I ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL

És una organització creada en 2006, amb seu a Madrid, dedicada a promoure i protegir el dret d’accés a la informació a Europa i el món, com una eina per a la defensa de les llibertats civils i els drets humans, per facilitar la participació pública en la presa de decisions i per facilitar la fiscalització dels governs.

https://www.access-info.org/es/

Acción Cívica contra la Corrupción és una associació independent i apolítica, impulsada l’any 2014 a València, que brinda la seua estructura perquè advocats de qualsevol punt d’Espanya puguen personar-se com a Acusació popular, en representació de la mateixa i de forma desinteressada, en procediments judicials per desviació de fons públics.

http://accion-civica.org/

Plataforma ciutadana creada com a resposta i contra el saqueig i la impunitat dels responsables de casos de corrupció a la província de Castelló. Busquen el retorn dels fons il·legalment sostrets i demanden la igualtat de totes les persones davant la Justícia.

https://www.facebook.com/csxlajusticia

Xarxa global de més de 350 organitzacions de la societat civil en més de 100 països, compromesos amb la promoció de la ratificació, aplicació i seguiment de la Convenció de l’ONU contra la Corrupció (UNCAC).

https://uncaccoalition.org/

La Fundación por la Justicia (FxJ) és una organització sense ànim de lucre, independent i aconfessional, que treballa per la promoció i defensa dels Drets Humans tant a Espanya com en els països més desfavorits d’Àsia, África i Amèrica Llatina. Es va constituir en 1994 a València per a apostar per una Justícia diferent, compromesa, accessible i pròxima. En el patronat de la Fundació es van integrar observadors des de tots els balcons de la Justícia; Magistrats, Fiscals, Secretaris Judicials, Advocats, Procuradors, Metges Forenses, Professors Universitaris de variades disciplines, empresaris i representants d’Associacions de Consumidors i Usuaris, desvinculats de qualsevol opció política o associativa.

https://www.fundacionporlajusticia.org/

GONG és una organització de la societat civil fundada en 1997 a Zagreb (Croàcia) per a encoratjar els ciutadans a participar més activament en els processos polítics. Els objectius de GONG són promoure els drets humans i civils i encoratjar i capacitar als ciutadans per a que aconsegueixen una participació més activa en la presa de decisions polítiques. GONG promou una cultura de diàleg, l’obertura, la transparència i la rendició de comptes en l’àmbit públic i el respecte dels drets humans, sobretot civils, a través de la investigació, la formació i l’educació, de forma independent o en col·laboració amb individus i organitzacions que compartixen els seus valors.

http://www.gong.hr/

Juezas y Jueces para la Democracia és una organització civil de jutges i magistrats d’Espanya amb seu a Madrid fundada en 1984 per escissió de l’Associació Professional de la Magistratura (APM). Els seus fins són promoure les condicions per a fer efectius els valors constitucionals, la defensa dels seus associats, la independència del poder judicial, reclamar tots els mitjans que possibiliten la legitimació democràtica del dit poder i la realització d’estudis jurídics i legals.

http://www.juecesdemocracia.es/

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies, (OCAN) és una associació sense ànim de lucre impulsada per a perseguir la corrupció a Astúries en totes les seues formes, i oberta a la ciutadania per a la seua col·laboració tant en la denúncia com a aportació de treball, finançament, etc. Els seus fins són: lluitar contra la corrupció i les actuacions irregulars especialment aquelles vinculades amb les administracions públiques en totes les seues formes i entorns, per totes les vies legalment possibles inclosa la via judicial; exigir un exercici ètic i responsable de la política a nivell local, autonòmic, nacional i europeu; i promoure una participació social que permeta garantir la transparència en la vida institucional i el control efectiu de l’activitat pública.

http://ocanasturies.info/

L’Observatori Ciutadà Català contra la Corrupció és un conjunt d’organitzacions creat en 2015, que intervé en les intervencions del Parlament de Catalunya per a combatre la corrupció. La seua labor formativa i divulgativa cap a la ciutadana ha aportat innombrables materials i estudis realitzats. La seua missió és dur a terme el pacte social contra la corrupció.

 

https://contralacorrupcio.cat/observatori/

És una plataforma d’organitzacions i moviments de la societat civil creada l’any 2008 amb seu a Madrid, que treballen en diferents àmbits (cooperació, política exterior, fiscalitat, educació, salut, salaris, protecció social, participació, infància, canvi climàtic i gènere) per a construir una societat més justa i menys desigual. A través d’esta plataforma, busquen vigilar i pressionar als partits polítics perquè les persones estiguen en el centre de les polítiques i aconseguir una societat més justa i menys desigual. Per això, han seguit les seues campanyes i programes electorals. En estos moments, observen el treball parlamentari i executiu d’esta XII legislatura per a assegurar-se des de la societat civil que els compromisos adquirits es complixen, i promoure nous i millors compromisos.

http://poletika.org/

RISSC és una organització sense ànim de lucre que treballa en els camps de la seguretat i el crim, amb seu a la ciutat de Vicenza (Itàlia). El seu propòsit és contribuir a la millora de la societat a través de la investigació, la promoció de la cultura, l’assistència tècnica i l’avaluació en els camps de la seguretat i el crim en els nivells local, nacional, europeu i internacional. Les seues principals activitats són l’anàlisi dels fenòmens socials i delictius, l’elaboració d’estratègies de prevenció del risc i reducció del dany, l’assistència tècnica i la formació d’autoritats públiques i organitzacions privades.

http://www.rissc.it/

Associació sense ànim de lucre, constituïda a Espanya, que naix amb vocació de promoure l’ètica i la seguretat, tant en institucions públiques i privades, en les seues relacions administratives, socials i comercials, com en el mercat financer, mitjançant l’aplicació de tecnologies, com el blockchain i unes altres, ja desenvolupades o en vies de desenvolupament.

https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/tactical-whistleblower

És una organització global, fundada l’any 1993, amb seu a Berlín, present en més de 100 països. Centra la seva activitat en promoure estàndards de transperancia en estats i empreses des de la perspectiva de la lluita contra la corrupció.

https://www.transparency.org/

Delegació a Espanya de l’organització no governamental Transparency International, que promou mesures contra crims corporatius i corrupció política en l’àmbit internacional. Entre els seus principals treballs es troba “l’Índex de Percepció de la Corrupció”, una llista que, amb caràcter anual, valora el nivell de percepció de la corrupció en nombrosos països.

https://transparencia.org.es/

És la representació a Portugal de Transparency Internacional. Amb seu a Lisboa, es va fundar l’any 2010, i té com principal missió contribuir per a l’enfortiment de la ciutadania i la qualitat del bon govern públic i corporatiu a Portugal, a través promoció de la transparència, integritat i responsabilitat en les institucions i ciutadans i ciutadanes.

https://www.transparencia.pt/

La Unió Progressista de Fiscals (UPF) és una associació professional de fiscals amb les següents finalitats: “promoure la defensa i plena realització dels principis, drets i llibertats consagrats en la Constitució, satisfer l’interés social, defensar els drets econòmics i socials dels ciutadans, protegir als sectors marginats de la nostra societat, promoure el perfeccionament del servei públic de l’Administració de Justícia i defensar els interessos i drets professionals dels fiscals”.

https://www.upfiscales.com/

Xnet és un projecte activista que treballa desde 2008, amb seu a Barcelona, en diversos camps relacionats amb la democràcia en xarxa (mecanismes de participació i control ciutadà del poder i les institucions); la defensa d’un Internet lliure i neutral; la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació i la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; la lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a l’apoderament, la justícia i la transformació social.

https://xnet-x.net/