L’Estatut del denunciant: analitzem les seues claus

L’Estatut del denunciant: analitzem les seues claus

L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, creada a l’empara de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, suposa un instrument de prevenció, investigació i combat del frau i la corrupció. Una de les seues principals característiques és que contempla recursos pensats expressament per a la protecció de les persones denunciants.

En este sentit, la normativa ha previst la creació de l’Estatut de la persona denunciant, que té com a funció primordial protegir als qui denuncien fets fraudulents o corruptes.  L’Estatut garanteix:

  • L’existència d’un canal segur i confidencial perquè qualsevol persona, fins i tot de forma anònima, denuncie –de forma telemàtica o per escrit- fets que considere fraudulents.
  • Assessorament legal a les persones denunciants, fins i tot quan s’interposen procediments contra elles.
  • Vetlar perquè les persones denunciants no patisquen, durant la investigació ni després d’ella, cap mena d’aïllament, persecució o empitjorament de les seues condicions laborals o professionals, ni cap mena de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació. Si això ocorreguera, l’Agència té capacitat per a exercir les accions correctores o de restabliment que considere. Per exemple, instar a l’òrgan on treballe la persona denunciant a que la trasllade a un altre lloc o a que li concedisca un permís retribuït per un temps determinat.

 

Per tal d’assegurar la seua llibertat d’actuació i la seua independència, l’Agència no està adscrita a cap departament de la Generalitat sinó que depén directament de les Corts. El seu finançament, de fet, prové d’una partida econòmica reservada en els pressupostos generals de la cambra.

Totes les entitats públiques i totes les persones físiques o jurídiques privades que estiguen incloses en l’àmbit d’actuació de l’Agència estan obligades a col·laborar amb ella. Les seues actuacions, que s’iniciaran d’ofici o a sol·licitud d’algun denunciant, seran sempre confidencials.

Des de l’Observatori estarem molt atents a l’activitat de l’Agència. El seu Reglament de funcionament i règim interior està encara en desenvolupament. Este text regularà el procediment a través del qual l’organisme executarà les seues funcions inspectores i investigadores i serà un eix clau per a la lluita contra la corrupció en la Comunitat.

Sense comentaris

Escriu un comentari