Pronunciament del Consell de Participació de l’Agència Antifrau de la Comunitat Valenciana

Pronunciament del Consell de Participació de l’Agència Antifrau de la Comunitat Valenciana

Els membres del Consell de Participació Ciutadana de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF), òrgan representatiu de la Societat Civil davant el qual rendeix comptes aquesta Agència, desitgem traslladar a l’opinió pública la profunda preocupació que sentim davant la situació generada per l’allau de sol·licituds que s’han vingut produint per part de diversos grups parlamentaris de les Corts per a accedir al contingut de determinats expedients de denúncies arribades a l’Agència i la investigació des quals o no està conclosa o està judicialitzada.

És necessari recordar que l’AVAF rendeix comptes a les Corts a través de la seua Memòria Anual, igual que a la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda i està sotmesa als controls parlamentaris mitjançant els mecanismes previstos en la Llei 11/2016. L’AVAF informa puntualment de totes les investigacions que duu a terme i dels expedients d’investigacions concloses a través de l’Informe Final d’Investigació, documents que es poden consultar, degudament anonimitzats, en el seu portal de Transparència. A més, en cas que l’Agència detecte alguna conducta presumptament delictiva, està obligada a posar-ho en coneixement de l’autoritat judicial o del Ministeri Fiscal.

No obstant això, el pretés accés per part dels diputats de les Corts als expedients de les investigacions que estan encara en curs i que contenen els detalls de les persones que han alertat de les possibles irregularitats i dades personals dels subjectes investigats o denunciats, suposa una vulneració del principi d’independència de l’Agència Valenciana Antifrau, sent una greu amenaça per a la pròpia existència de l’AVAF. La possibilitat que el representant d’un partit polític puga tindre un accés lliure i complet al contingut de les investigacions en curs i conéixer els fets objecte d’investigació, o qui han sigut les persones que han denunciat aquelles suposades irregularitats, desincentivarà als alertadors, posarà en risc el resultat d’aquestes, així com la protecció real i efectiva dels denunciants i potenciarà l’ús partidista de les investigacions de l’Agència.

Permetent l’accés lliure i complet al contingut dels expedients en curs de l’AVAF es causarà un mal irreparable a la pròpia raó de ser de l’Agència. D’aquesta manera, la creació de l’AVAF per les Corts, que està rebent merescuts elogis en àmbits nacionals i internacionals, com un pas decisiu en la lluita contra la corrupció, haurà deixat de tindre sentit.

Els sotasignats, conscients d’aquest risc i de les tremendes conseqüències que poden implicar aquest tipus de situacions per a la pròpia imatge de la Comunitat Valenciana, emplacen als grups parlamentaris perquè:

1.Insten les accions necessàries per a garantir l’efectiu compliment de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Directiva europea 2019/1937 de protecció dels alertadors i dels principis i fins que van inspirar la creació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció. En concret, el principi d’independència, el de confidencialitat de la informació i documentació continguda en els expedients d’investigació i el principi rector de protecció dels denunciants.

2.Insten la modificació de l’article 12 del Reglament de les Corts Valencianes en el següent sentit: “Els diputats i diputades no podran sol·licitar a l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció documentació i informes relatius a expedients d’investigació que es troben en tramitació o immersos en un procediment judicial o investigació pel Ministeri Fiscal”.

Com a representants de la Societat Civil, sol·licitem la modificació urgent d’aquest article del Reglament de les Corts. Adoptant aquesta mesura, s’evitarien les ingerències polítiques sobre l’Agència Valenciana Antifrau, creada per llei per a la prevenció i detecció de desviaments de fons públics. I s’impediria, per tant, la possibilitat que els partits polítics utilitzaren al seu antull una institució que és una salvaguarda per a tots els ciutadans.

L’AVAF té, a més, l’obligació d’impulsar la integritat i l’ètica en totes les capes de la nostra societat, així com defensar una cultura contrària a les pràctiques corruptes com a primer pas per a l’erradicació del frau i la corrupció en la nostra societat. Per això, com a membres del seu Consell de Participació, donem suport al treball que està realitzant l’AVAF, mostrem la nostra disconformitat amb la situació creada arran de les sol·licituds per part de grups polítics de les Corts dels expedients al·ludits en aquest escrit, i sol·licitem la modificació urgent de l’article 12 del Reglament de les Corts Valencianes en el sentit expressat i raonat en aquest Pronunciament.

Descarrega el document complet amb les signatures cliclant ací

Sense comentaris

Escriu un comentari