PROPOSTES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Des de l’Observatori tenim aquestes propostes d’actuació per al disseny d’una política pública integral per a la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció. Les hem elaborat a partir de les conclusions i les aportacions realitzades per diferents grups de treball . Aquestes propostes no pretenen, en cap cas, aportar una visió exhaustiva ni excloent d’altres opinions o plantejaments, sinó ajudar a l’acció associativa i de participació ciutadana de l’entitat, de cara als partits polítics, per a instar-los que incloguen aquestes propostes en els seus programes electorals.

 

1. Elaboració d’una política pública transversal de foment de la participació ciutadana i l’associacionisme, amb dotació de recursos per a la seua implementació.

 

2. Creació d’un organisme independent que realitze estudis i investigue en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, per a disposar d’una matriu d’indicadors, més enllà de la percepció de la ciutadania, que puga servir per a realitzar un seguiment dels avanços o endarreriments en matèria de corrupció.

 

3. Promoure entre les institucions campanyes de màrqueting institucional per a sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, així com per a donar a conéixer l’existència i funcionament de l’ecosistema institucional valencià en aquest àmbit.

 

4. Adaptar el Reglament de les Corts Valencianes per a complir amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l’activitat dels grups d’interés de la Comunitat Valenciana, que obliga a regular l’organització del registre i la transparència dels grups d’interés en l’àmbit parlamentari, crear codis de conducta per als grups d’interés que realitzen la seua activitat en aquest àmbit i regular la publicitat dels contactes mantinguts amb els grups d’interés en el marc de l’elaboració i tramitació d’iniciatives legislatives i de les seues aportacions, entre altres.

 

5. Enfortir el compromís polític dels grups parlamentaris amb l’AVAF:

• Instar el parlament valencià a harmonitzar les disposicions legislatives actuals per a evitar el solapament de competències i funcions entre l’AVAF i la Inspecció General de Serveis.

• Realitzar les modificacions legislatives pertinents perquè l’AVAF puga incorporar personal de les administracions públiques sense que hagen de tindre un minvament retributiu per això.

• Adaptar la regulació específica de l’AVAF d’acord amb la nova Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, tant en el sector públic com en el privat, que ha entrat en vigor el mes de març del 2023, dotant-la de major capacitat executiva en les seues atribucions.

 

6. Instar els partits polítics que:

• Establisquen secretaries de prevenció i lluita contra la corrupció en les seues estructures organitzatives de partit.

• Comuniquen amb major grau de concreció les seues propostes electorals en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, perquè puguen ser susceptibles d’avaluació i seguiment posterior.

• Realitzen auditories internes i externes per a sotmetre’s a una rendició de comptes sobre el compliment, o no, dels compromisos electorals realitzats en matèria d’anticorrupció.

 

7. Redissenyar els espais i mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit local i autonòmic, incloent necessàriament els processos de rendició de comptes:

• Realitzar modificacions en la legislació de l’Administració Local, incloent-hi l’obligatorietat de realitzar una rendició de comptes anual dels Ajuntaments davant la ciutadania, aportant un marc informatiu preceptiu delimitat per aquesta normativa.

• Realitzar modificacions en la legislació autonòmica, incloent-hi l’obligatorietat de realitzar una rendició de comptes anual del Consell davant la ciutadania, aportant un marc informatiu preceptiu delimitat per aquesta normativa.

 

8. Instar l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) per a la realització d’un programa anual de formació, en matèria anticorrupció, dirigit al funcionariat de la Generalitat Valenciana i de l’Administració Local.

 

9. Proposar a l’administració educativa de la Generalitat la posada en marxa d’una iniciativa pedagògica pilot, dirigida al sistema educatiu, per a impulsar la formació complementària en aspectes com l’ètica pública i ciutadana i la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció.

 

10. Garantir el dret d’accés de la ciutadania a la informació pública a través d’una instància centralitzada.