Una eina informàtica per a detectar frau i corrupció: així serà el SAR

Una eina informàtica per a detectar frau i corrupció: així serà el SAR

Per a previndre i detectar pràctiques fraudulentes en el sector públic, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha posat en marxa un projecte de llei que pretén crear el SAR, el Sistema d’Alertes Ràpides. Esta eina serà un recurs informàtic que permetrà navegar a través de les dades generades per l’administració. Així, es podran detectar de forma immediata pràctiques il·legals i riscos de frau o corrupció, abans fins i tot que estos actes arriben a materialitzar-se.

Essencialment, funcionarà d’esta manera:

  1. El sistema connectarà la informació existent en els fitxers que contenen informació administrativa.
  2. S’identificaran les àrees de risc dins de l’activitat administrativa.
  3. S’establiran indicadors a partir de les dades seleccionades. Hi haurà dos tipus d’indicadors:
  • quantitatius: dades numèriques que permetran establir alertes automàtiques -pagaments periòdics injustificats a una mateixa empresa, concurrència de subvencions, contractes per projectes similars, subcontractacions, etc.-.
  • qualitatius: paràmetres que identificaran possibles actuacions fraudulentes a partir de patrons ja coneguts -deficiències organitzatives relatives a responsabilitats i funcions, autoritzacions, registre de transaccions, recursos materials i humans, etc.-.

 

Estos indicadors podran detectar situacions objectives de risc i, en tal cas, faran saltar una alerta. Aquesta sistematització, a més, permetrà la cerca de dades per a avaluar resultats. Quan es produïsca una alerta, s’activarà el protocol d’intervenció.

La principal innovació d’este sistema serà el seu caràcter eminentment preventiu, en contraposició a la denúncia, l’auditoria o la fiscalització, eines que actuen una vegada produïts els fets i, per tant, quan ja ha ocorregut el mal.

Pel que respecta a la Inspecció General de Serveis, esta mateixa llei pretén reforçar la seua estructura, potestats i funcions.

Per això, es dotarà al personal inspector de la condició d’autoritat pública; s’inclourà l’obligació de tots els òrgans administratius i del personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental de col·laborar amb la inspecció; es reforçaran les seues atribucions i s’establiran mecanismes per a garantir l’eficàcia de les seues investigacions i afavorir el compliment de les seues recomanacions.

Igualment, el personal d’Inspecció haurà de guardar secret i confidencialitat respecte de les investigacions que es duguen a terme, i es vetlarà per la protecció dels denunciants i de les persones que participen en les investigacions.

Sense comentaris

Sorry, the comment form is closed at this time.